Zapodstatová pohledávka

Zapodstatové pohledávky jsou zvláštním typem pohledávek, které vzniknou po zahájení insolvenčního řízení nebo po rozhodnutí o úpadku dlužníka a jsou taxativně vyjmenovány v § 168 insolvenčního zákona. Zapodstatové pohledávky se uspokojují v plné výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku dlužníka. Jedná se příkladmo o hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce, daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pohledávky vzniklé opravou výše daně u pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka atd. Pro přihlášení zapodstatové pohledávky není stanovena zákonná lhůta a je jí možno přihlásit kdykoliv za trvání insolvenčního řízení.

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.