AKTUALITY

Společné oddlužení manželů

Datum: 6.1.2022  |   Publikoval: Mgr. Tomáš Souček

Společné oddlužení manželů představuje jednoduchý způsob, jak se mohou manželé jednou provždy zbavit veškerých svých dluhů, které by jinak na svých bedrech mohli nést po mnoho dalších let, což může být z hlediska řádného fungování rodiny zničující.

Základní podmínkou pro realizaci společného oddlužení manželů je, aby navrhovatelé byli ve svazku manželském ke dni, kdy společný návrh manželů na povolení oddlužení dojde insolvenčnímu soudu.

Další podmínkou společného oddlužení manželů je výslovné prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení považován za majetek ve společném jmění manželů.

Manželé, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení, pak mají po dobu trvání insolvenčního řízení postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka. Fikce jednoho dlužníka je pak výhodná např. tehdy, kdy by v samostatných insolvenčních řízeních byl schopen naplnit podmínky oddlužení pouze jeden z manželů. Může se jednat například o situaci, kdy jeden z manželů má výdělečné zaměstnání a druhý je bez jakéhokoliv příjmu. Pokud by chtěl manžel bez příjmů zahájit proces oddlužení, neměl by nárok, neboť by nesplňoval základní podmínku oddlužení. Díky společnému oddlužení manželů však stačí, když bude dostatečnou výši příjmů vykazovat i pouze jen jeden z manželů. Manželé v takovém případě na společné oddlužení manželů dosáhnou.

Na druhou stranu je třeba upozornit na skutečnost, že v případě společného oddlužení manželů bude např. ke zrušení schváleného oddlužení postačovat, pokud se závadného jednání dopustí pouze jeden z manželů (např. udělá po schválení oddlužení nový dluh, který nebude schopen splnit). V takovém případě bohužel dojde ke zrušení celého společného oddlužení manželů.

Pokud mají manželé dluhy tvořící společné jmění manželů, pak lze společné oddlužení manželů doporučit. Pokud by totiž insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podal pouze jeden z manželů, mohli by věřitelé takových dluhů nadále postihovat též majetek druhého manžela. Tím by se zadlužení manželů, jakožto členů jedné společné domácnosti, nevyřešilo.

Je však třeba zmínit, že manželé nejsou povinni podat na sebe společný návrh manželů na povolení oddlužení. Je klidně možné, aby každý z manželů vstoupil do procesu oddlužení samostatně. Stejně tak může do procesu oddlužení vstoupit pouze jeden z manželů bez účasti toho druhého. Tak tomu může být např. tehdy, když má jeden z manželů ve výlučném vlastnictví hodnotnější majetek, o který by manželé neradi přišli.

Samotné zahájení společného oddlužení manželů je prakticky totožné jako u oddlužení jednotlivce. Insolvenční řízení se zahajuje insolvenčním návrhem spojeným se společným návrhem manželů na povolení oddlužení. Tento návrh musí být podán na standardizovaném formuláři Ministerstva spravedlnosti ČR. Dále je třeba dbát na to, že společný návrh manželů na povolení oddlužení smí být sepsán a za dlužníky podán výhradně právním profesionálem, např. advokátem. Jakmile je zahájeno insolvenční řízení, platí i v případě společného oddlužení manželů, že na majetek manželů nemohou být provedeny exekuce.

Následný postup při společném oddlužení manželů je velice podobný jako při oddlužení jednotlivce. Ve společném oddlužení manželů však existují jisté výhody. Jednak při společném oddlužení manželů dojde ke sjednocení všech dluhů obou manželů. Je pak jedno, zda dluhy vznikly každému samostatně či dohromady. Společné dluhy se započítávají pouze jednou. Zároveň je společné oddlužení manželů méně nákladné, než kdyby o oddlužení žádal každý z manželů zvlášť. Tak např. odměna za sepis a podání společného návrhu manželů na povolení oddlužení činí maximálně 6.000,- Kč + DPH. V případě, že by se manželé oddlužovali zvlášť a nikoliv společně, činila by odměna dvakrát 4.000,- Kč + DPH. Nespornou výhodou je i to, že manželé uhradí pouze jednu odměnu insolvenčnímu správci.

Poukázat je dále třeba na skutečnost, že nepostižitelná část příjmů zůstává při společném oddlužení manželů každému z manželů zvlášť. Neplatí tedy, že by manželům byla za účelem uspokojování nákladů na živobytí ponechána pouze jedna nepostižitelná část příjmů.

V případě, že oba manželé dohromady splní podmínky schváleného oddlužení manželů, je jim odměnou společné osvobození od placení zbytku dluhů. Rodina se tak jednou provždy zbaví dluhů, vymaní se z dluhové spirály a bude moci žít novým životem s čistým štítem.

Pokud Vás problematika společného oddlužení manželů zajímá, popř. máte zájem o poskytnutí právní pomoci se společným oddlužením manželů, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat ZDE.

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.