Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
 • Exekuční novela 2021

Exekuční novela 2021

odklad exekuce
30. 7. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
30. 7. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
odklad exekuce

Exekuční novela 2021 byla dnes vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce 126 pod číslem 286/2021 Sb. S úplným zněním tohoto právního předpisu je možné se seznámit zde: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=545

Odborníci na dluhovou problematiku se shodují, že se jedná o nejvýznamnější úpravu fungování exekucí za poslední roky. V tomto článku si představíme ty nejdůležitější změny, které tento zákon přinesl, a to zejména z pohledu dlužníků:

 • Změna započítávání vymožených prostředků.

Z pohledu dlužníků se jedná o jednu z nejvýznamnějších změn. Lze konstatovat, že pakliže by platila již před deseti lety, uchránila by od dluhové pasti desítky tisíc lidí. Nově platí, že exekucí vymožené plnění se bude nejprve započítávat na náklady na výkon rozhodnutí (náklady exekuce), pak na jistinu, pak na úroky, pak na úroky z prodlení, a nakonec na náklady oprávněného.

 • Zastropování maximální délky exekuce.

Jestliže v době posledních šesti let, co je exekuce vedena, není možné vymoci částku v takové výši, aby pokryla alespoň náklady exekuce, a exekucí není postihována nemovitost, vyzve exekutor oprávněného, aby sdělil, zda souhlasí se zastavením exekuce. Pokud oprávněný souhlasit nebude, musí za účelem dalšího vedení exekuce složit exekutorovi tzv. prodlužovací zálohu, jinak exekutor exekuci zastaví. Pokud oprávněný zálohu složí, exekuce poběží další tři roky, kdy takto je možné vedení exekuce prodloužit maximálně dvakrát. Neúspěšné exekuce tedy budou moci běžet nejdéle 12 let. První exekuce takto bude možné zastavovat nejdříve od roku 2023. Do uvedené lhůty se nepočítá doba, kdy nebylo možné exekuci provádět z důvodu insolvenčního řízení vedeného vůči povinnému.

 

 • Zastavování exekucí bagatelních dluhů.

Pokud původní výše vymáhané jistiny dluhu nepřesáhla 1.500,- Kč a zároveň v posledních třech letech nebylo na takovou pohledávku ničeho vymoženo, vyzve exekutor oprávněného ke složení tzv. prodlužovací zálohy. Pokud oprávněný zálohu neuhradí, exekuce bude zastavena, pokud uhradí, bude moci probíhat nejvýše další tři roky. Nebude se vztahovat ani vůči povinným, kteří jsou v insolvenčním řízení. Pokud je exekuce z uvedených důvodů zastavena, není možné ji zahájit znovu.

 • Tzv. „milostivé léto“.

Pokud je věřitelem dluhu vymáhaného v exekuci některá z vyjmenovaných státních či polostátních institucí (např. sociální správa, zdravotní pojišťovna, Česká televize apod.) a dlužník nejdéle do tří měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona uhradí jistinu vymáhaného dluhu + 750,- Kč (+ případně DPH) na náklady řízení (anebo již byla jistina dluhu spolu se 750,- Kč a DPH v minulosti uhrazena), bude exekuce zastavena a zbývající část dluhu dlužníkovi odpuštěna. Opět se netýká peněžitých trestů, náhrady škody na zdraví a výživného.

 • Změny u postihování movitých věcí.

Exekuce postižením movitých věcí se nebude vůbec provádět při splnění těchto podmínek:

 1. Pokud je proti povinnému zároveň vedena exekuce formou srážek ze mzdy pro nepřednostní pohledávky a povinný dobrovolně nad rámec prováděných srážek ze mzdy hradí exekutorovi každý měsíc rozdíl mezi výší srážek počítané pro vymožení nepřednostních a přednostních pohledávek (nejméně však 1.500,- Kč), popř. pokud povinný nemá žádné příjmy, ale dobrovolně ohlásí exekutorovi, že bude na danou exekuci splácet 1.500,- Kč měsíčně. Exekuce movitých věcí v takovém případě bude v režimu odkladu, při kterém nelze odvézt sepsané movité věci.
 2. Pokud je povinný starobním důchodcem (jehož výše důchodu nepřesahuje základní sazbu minimální mzdy) nebo invalidním důchodcem ve II. či III. stupni invalidity (tedy neplatí pro I. stupeň invalidity), potažmo exekucí vymáhaná povinnost vznikla před dosažením 18 let věku povinného, není možné mu zabavovat a prodávat movité věci, pokud tedy zjevně jejich hodnota nepřesahuje obvyklé majetkové poměry. Toto opět neplatí u pohledávek na výživném, náhrady újmy způsobené ublížením na zdraví, náhrady újmy způsobené trestným činem nebo přestupkem nebo pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslným protiprávním jednáním.

Pokud už některý exekutor movité věci povinného sepsal, pak nebude možné, aby je jiný exekutor sepsal nebo zajišťoval znovu. Tato informace navíc bude evidována v Centrální evidenci exekucí.

 • Snížení penále na sociálním a zdravotním pojištění.

Od 1. ledna 2022 dojde ke snížení penále za neuhrazené zdravotní a sociální pojištění. Nově bude porušování této povinnosti sankcionováno pouze tzv. zákonným úrokem z prodlení, který je výrazně nižší než posud nárokovaná penále.

 • Ponechávání covidových odměn.

Tzv. covidové odměny poskytnuté zaměstnanci nebo příslušníku složky integrovaného záchranného systému nebo kritické infrastruktury bude možné v insolvenci i exekuci postihovat pouze z poloviny. Druhá polovina těchto odměn tedy bude zůstávat dlužníkům. Tato změna bude účinná již den následující po dni vyhlášení tohoto zákona.

 • Povinné nahrávání hovorů s pracovníky exekutora.

Exekutor a jeho zaměstnanci budou povinni zaznamenat ve formě zvukového záznamu všechna volání uskutečněná prostřednictvím telefonických hovorů. Budou tak činit tehdy, týkají-li se exekutorským úřadem vedeného exekučního řízení. Záznamy budou povinně evidovány v exekučním spise.

 • Paušální náhrada nákladů zaměstnavatelům.

Paušální náhrady nákladů, které zaměstnavatelům vznikají kvůli exekucím svých zaměstnanců, budou moci zaměstnavatelé nárokovat v rámci provádění srážek z příjmů svých zaměstnanců. Vždy za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy povinného. Avšak teprve u exekucí, které byly zahájeny po účinnosti této novely. Netýká se případů, kdy je zaměstnavatelem státní instituce.

 • Automatické zastavování srážek ze mzdy.

Vyjde-li najevo, že povinný po dobu 2 let nepobírá vůbec mzdu, bude exekuce srážkami ze mzdy zastavena, stejně jako tehdy, pokud povinný nepobíral po dobu 3 let mzdu alespoň v takové výši, aby z ní mohly být srážky prováděny. Návrh na zastavení exekuce může podat i plátce mzdy. Zde se započítává i doba před účinností novely.

 • Zrušení blokace bankovního účtu při odkladu exekuce.

Soud či exekutor může na návrh rozhodnout, že pokud bude podán návrh na odklad exekuce, může být povinnému odblokován bankovní účet. Učiní tak jen tehdy, pokud by tím oprávněný nebyl vážně poškozen.

 • Konec prohlášení o majetku.

Od účinnosti novely exekutor nebude moci vyzývat povinného k prohlášení o majetku.

 • Změny v Centrální evidenci exekucí.

Do Centrální evidence exekucí se budou zapisovat nové údaje. Jedná se např. o rodné číslo povinného, označení oprávněného, celková výše exekucí vymáhaného plnění, zda je proti povinnému vedena exekuce prodejem movitých věcí a další údaje.

 • Dálkové zpřístupnění exekučního spisu.

Soudní exekutor bude povinen účastníkům řízení či jejich zástupcům na základě písemné žádosti zaslat elektronickou kopii exekučního spisu. Dále pak jednou ročně exekutor zašle účastníkům řízení informaci o výši vymoženého plnění a o datu, kdy k vymožení došlo.

 • Úpravy v doručování písemností.

Exekutorská komora zřizuje dálkově pomocí internetu přístupnou Centrální úřední desku, kde se budou moci účastníci řízení seznamovat s výzvami ohledně doručování dokumentů, které jim nebyly doručeny. Např. z důvodu, že mají doručovací adresu na obecním či městském úřadě nebo na magistrátu. Exekutor takovou výzvu na Centrální úřední desku umístí na 60 dnů. Adresát písemnosti si pak může takovou písemnost vyzvednout u exekutora, potažmo jej požádat o její zaslání na jinou adresu.

Pokud byste se chtěli k problematice exekuční novely dozvědět více informací, popř. poptávali právní pomoc v exekučním řízení, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář! Můžete využít následujících kontaktů: https://www.ebankrot.cz/kontakt/

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

 • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
 • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
 • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Opakovaná insolvence: Kdy můžete znovu žádat o oddlužení?
8. 5. 2024
Mgr. Václav Mach

Oddlužení je zákonem stanovený postup, jak se můžete jednou provždy zbavit svých dluhů, pokud nejste schopni je splácet. Jelikož se ale jedná o zásah do práv vašich věřitelů, opakované oddlužení …

Přečíst článek
Kolik je nezabavitelná částka v roce 2024
1. 5. 2024
Mgr. Kristýna Machová Zoufalá, LL.M.

Pokud se dostanete do exekuce nebo do insolvence a zahájíte proces oddlužení, vaše dluhy budou – nebo v případě exekuce mohou být – uspokojovány pomocí srážek ze mzdy. Výši těchto …

Přečíst článek
Může exekutor zablokovat dětský účet? Známe odpověď
18. 4. 2024
Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Exekuce není žádná procházka růžovým sadem a může vás snadno zahnat do kouta. Ve snaze exekuci uniknout začnou lidé často hledat různé způsoby, jak exekutora přechytračit a vyhnout se strhávání …

Přečíst článek