Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • Insolvence na 3 roky

Insolvence na 3 roky

6. 9. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
6. 9. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Insolvence na 3 roky neboli tzv. zkrácené oddlužení je termín zavedený do praxe tzv. oddlužovací novelou insolvenčního zákona. Jedná se o zákon č. 31/2019 Sb., s účinností od 1. 6. 2019 (zákon je dostupný ZDE).

Předně je třeba uvést, že nárok na zkrácené oddlužení nemají dlužníci, u kterých byl zjištěn úpadek před 1. 6. 2019. Tito se oddlužují dle dříve platných pravidel, tj. standardně u nich splátkový kalendář oddlužení trvá 60 měsíců a dříve může skončit jedině tehdy, když dlužník uhradí 100 % dluhů svým nezajištěným věřitelům.

Právě počínaje oddlužovací novelou však byla do textu insolvenčního zákona zakomponována možnost tzv. zkráceného oddlužení, tedy insolvence na 3 roky, a to při splnění některé z následujících podmínek:

  • Buď je dlužník invalidním důchodcem ve 2. či 3. stupni invalidity (pozor netýká se 1. stupně invalidity), popř. mu před schválením oddlužení vznikl nárok na starobní důchod (viz § 412a odst. 4 insolvenčního zákona),
  • nebo má dlužník dluhy v převažující části z mládí (viz § 412a odst. 6 insolvenčního zákona),
  • nebo dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům v rámci splátkového kalendáře oddlužení alespoň 60 % jejich pohledávek (viz § 412a odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona). V tomto směru je velice důležité, že do zmiňovaných 60 % se nepočítají tzv. podřízené pohledávky dle ust. § 172 odst. 2 insolvenčního zákona. Jedná se o úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů a smluvní pokuta sjednaná pro případ prodlení s plněním přihlášené pohledávky, není-li taková smluvní pokuta dluhem z podnikání, ve výši, ve které v souhrnu převyšují výši jistiny přihlášené pohledávky k okamžiku jejího vzniku.

Dále je třeba poznamenat, že délku oddlužení si dlužník nevybírá na počátku insolvenčního řízení či k okamžiku schválení oddlužení. Dlužník naopak průběžně řádně plní splátkový kalendář a pakliže u něj nastane některá ze skutečností výše uvedených, budou se na něj vztahovat výhody insolvence na 3 roky. Není tedy ani výjimkou, že např. dlužník 35. měsíc trvání splátkového kalendáře svého oddlužení provede jednorázovou mimořádnou splátku, aby uspokojení pohledávek věřitelů dosáhlo na 60 %. Tím se na něj pak budou vztahovat výhody insolvence na 3 roky.

Je třeba upozornit, že i v rámci insolvence na 3 roky musí dlužník plnit své povinnosti uvedené v usnesení o schválení oddlužení. Pakliže je plnit nebude, nemusí mu být oddlužení schváleno, potažmo mu může být schválené oddlužení zrušeno.

Účinky insolvence na 3 roky jsou pak totožné jako u oddlužení běžného. Dlužník je jednou provždy osvobozen od placení svých dluhů a může začít žít nový život s čistým štítem.

Pokud máte o pomoc s oddlužením zájem, neváhejte kdykoliv kontaktovat naši advokátní kancelář ZDE! Moc rádi Vám pomůžeme.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2022

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Dluhová past
20. 3. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Dluhová past, zastavení exekuce, oddlužení a milostivé léto – to byla témata, o kterých jsme hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové – Poslechnout rozhovor V rámci této dluhové …

Přečíst článek
Jak zastavit exekuci?
11. 2. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Jak zastavit exekuci? Odpověď na tuto otázku by si mohlo položit více než 700.000 obyvatel ČR, proti kterým je v současné době exekuce vedena. Několik desítek tisíc exekucí je přitom …

Přečíst článek
Odklad exekuce
11. 2. 2022
Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Odklad exekuce je možné realizovat nejčastěji z těchto dvou důvodů: 1.) Jestliže se povinný (dlužník) bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlené provedení exekuce mohlo mít …

Přečíst článek