Jak oddlužení funguje

  • Nezvládáte splácet své dluhy nebo Vám taková situace hrozí?
  • Tlačí na Vás věřitelé či ještě hůře - exekutoři?
  • Pořád jen platíte a přesto je splacení dluhů v nedohlednu?
  • Stále jen přemýšlíte komu dříve zaslat splátku a nemůžete myslet na nic jiného?
arrow
ŘEŠENÍM JE OSOBNÍ BANKROT neboli ODDLUŽENÍ!

Co je osobní bankrot - oddlužení?

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit (je v tzv. platební neschopnosti). I v případě, kdy ještě dlužník nemá závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti nebo se ještě nenachází v tzv. platební neschopnosti, může se jednat o tzv. hrozící úpadek a i taková situace může mít řešení právě v oddlužení.

Osobní bankrot ozdraví váš finanční život

Oddlužení neboli osobní bankrot je „sanační“ soudní řízení, které má za cíl ozdravit finanční život dlužníka a vrátit jej do běžného života bez dluhů. Dlužníkem se pak rozumí každá fyzická osoba, a to podnikatel i nepodnikatel. Dle současných platných právních předpisů je to jediná cesta, jak se během stanovené doby zbavit všech Vašich dluhů (závazků) jednou provždy. Celé řízení je od samého počátku vedené soudem a od povolení oddlužení také pod kontrolou insolvenčního správce. Oddlužení se zahajuje vždy na návrh u místně příslušného soudu, kterým je krajský soud v místě Vašeho faktického, nikoli trvalého, bydliště.

Zbavíte se všech dluhů, začněte hned!

Oddlužením se zbavíte všech Vašich dluhů, a to buď formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty nebo pouze zpeněžením majetkové podstaty = majetku. Splátkový kalendář je standardně na 5 let. V případě, že uhradíte více než 60 % Vašich dluhů za 3 roky, oddlužení Vám skončí! Za 3 roky se také oddluží lidé ve starobním důchodu nebo důchodu invalidním druhého a třetího stupně. Ještě kratší dobu může oddlužení trvat pouze v případě, bude-li uhrazeno 100 % všech dluhů. Další obrovskou výhodou oddlužení je fakt, že Vaši věřitelé mají možnost uplatnit svoji pohledávku pouze v probíhajícím řízení – ve Vašem oddlužení, a to pouze v takové výši a formě, jak je stanoveno právními předpisy. V rámci oddlužení budete ušetřeni komunikace s věřiteli, vymahači či exekutory a navíc docílíte zastavení nárůstu veškerých úroků z prodlení, smluvních pokut a nákladů na vymáhání. Ty si věřitelé dokonce ani nemohou přihlásit v plných výších.

Nedosáhnete na úhradu 30 % dluhů? I tak Vám soud může zbytek prominout!

Novela insolvenčního zákona účinná od 1. 6. 2019 zrušila hranici úhrady 30 % dluhů, která byla nezbytná k odpuštění zbytku dluhů. Nyní je nutné uhradit věřitelům minimálně tolik, kolik činí odměna insolvenčního správce (u jednotlivce 65.340,- Kč vč. DPH a u manželů 98.040,- Kč vč. DPH), odměnu insolvenčního správce, odměnu za sepis a podání návrhu a dlužné a běžné výživné, pokud má dlužník výživné stanoveno. Zda Vám soud zbytek dluhů odpustí, bude záležet na jeho posouzení. Jedinou podmínkou, kterou stanovuje zákon, je vynaložení veškerého úsilí k plnému uspokojení pohledávek věřitelů. Z toho vyplývá, že nově není stanovena žádná hranice, jak velkou část dluhů je dlužník povinnen splnit, ale musí vynaložit maximální úsilí, aby svým věřitelům uhradil co nejvíce. Zda se mu to podařilo, zjistí po 5 letech, kdy mu soud buď zbývající dluhy odpustí nebo mu je všechny ponechá se slovy, že se dle jeho názoru nesnažil dostatečně. Pokud byste chtěli mít jistotu, že Vám soud po 5 letech zbylou výši dluhů odpustí, pak uhraďte 30 % svých dluhů. Pokud dosáhnete této hranice, soud Vám zbylou část dluhů odpustit musí! Odpuštění dluhů nastává jednou provždy. Nemůže se tedy stát, že by některý z Vašich věřitelů po ukončení oddlužení znovu zahájil exekuci k vymožení 10 let starého dluhu. Toto se týká i věřitelů, kteří své pohledávky vůči Vám v oddlužení neuplatnili! Máte jistotu, že po skončení oddlužení skutečně začnete s čistým štítem.

Insolvenční řízení je řízením velice formálním, a proto si návrh na jeho zahájení nemůže dlužník podat sám jako tomu bylo dříve. Naproti tomu Vám nabízíme naše služby my - naše advokátní kancelář je ze zákona oprávněna insolvenční návrhy zpracovávat a v řízení Vás zastupovat.

Jak podat žádost o oddlužení

Žádost o oddlužení neboli návrh na povolení oddlužení se spolu s tzv. insolvenčním návrhem podává k příslušnému krajskému soudu. Návrh na povolení oddlužení za fyzickou osobu – dlužníka mohou sepsat a podat pouze osoby taxativně vymezené v insolvenčním zákoně, tj. zejména advokáti, notáři, soudní exekutoři nebo insolvenční správci. Chcete-li žádost o oddlužení zpracovat a podat, není nic jednoduššího než nás kontaktovat. Celým procesem vás provedeme.

Vše za Vás vyřídíme - navštivte nás na našich pobočkách

Celé osobní oddlužení dokážeme udělat e-mailem, poštou, telefonicky nebo online. Můžete nás také navštívit na jedné z 13 poboček po celé České republice.

ODDLUŽIT ONLINE
1

Kontaktujete nás

V úvodním telefonickém či osobním kontaktu Vám vysvětlíme, jaké dokumenty od Vás potřebujeme pro to, abychom Vás vyvarovali veškerých rizik a zpracovali perfektní insolvenční návrh pokud nějaké dokumenty nemáte k dispozici, instruujeme Vás, jak je opatřit, či Vám s jejich zajištěním pomůžeme.

2

Převezmeme Vaše právní zastoupení

Spolu s ním od Vás převezmeme připravené podklady a ihned začneme pracovat na Vašem případu.

3

Navrhneme možnosti řešení

Případy mají vždy několik variant řešení - zvolíme proto tu nejvhodnější jelikož případy řešíme do hloubky, můžeme nalézt i nějakou překážku bránící ve Vašem oddlužení - v takovém případě děláme vše pro to, abychom Vám pomohli s jejím odstraněním a navrhli vhodné řešení se všemi riziky Vás včas seznámíme a náležitě Vás poučíme.

4

Vyhotovíme insolvenční návrh a podáme jej na soud

Samozřejmostí je i vyhotovení veškerých zákonem požadovaných příloh naše podání jsou vždy zpracována pouze osobami k tomu oprávněnými, a to s náležitou péčí a odborností v této souvislosti upozorňujeme, že dlužník není oprávněn si sám podat k soudu insolvenční návrh - naproti tomu my jsme advokátní kanceláří - subjektem uvedeným v ustanovení § 390a odst. 1 insolvenčního zákona, a tedy oprávněným k vypracování a podání insolvenčního návrhu.

5

Zahájení soudního řízení

V okamžiku, kdy soud Váš insolvenční návrh obdrží, řízení zahájí vydáním vyhlášky od této chvíle nesmíte svým věřitelům platit splátky závazků exekutor již nesmí vykonávat exekuci od této chvíle jste tzv. pod ochranou soudu.


ZAČNĚTE HNED
6

Průběh soudního řízení

Průběh řízení pro Vás sledujeme kontrolujeme jeho správnost hlídáme za Vás zákonné lhůty v případě potřeby vypracujeme příslušná podání soudům (přípisy, odvolání, námitky, …).

7

Povolení oddlužení neboli rozhodnutí o úpadku

Významný krok ze kterého vyplývá, že Vaše řízení splňuje veškeré zákonné podmínky soud Vám stanoví insolvečního správce a určí termín soudního jednání věřitelé dostanou lhůtu třiceti dnů na přihlášení do Vašeho řízení - poslední čas, kdy mohou své pohledávky vůči Vám uplatnit! v případě Vašeho zájmu jsme schopni zajistit komunikaci s insolvenčním správcem a zastoupit Vás na přezkumném jednání.

8

Schválení oddlužení

Po přezkumném jednání a schůzi věřitelů, na kterém se bude splnění podmínek pro schválení Vašeho oddlužení projednávat, vydá soud samotné rozhodnutí v soudním rozhodnutí bude uvedeno od jakého měsíce Vaše oddlužení poběží (budete platit splátky), stejně jako další potřebné informace.

9

Splnění oddlužení

Po úspěšném absolvování oddlužení je třeba podat návrh na osvobození od dluhů, který Vám vypracujeme soud vydá usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení, kterým Vás osvobodí od placení zbylých pohledávek nastává Váš nový život bez dluhů

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.