Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
 • Podmínky insolvence

Podmínky insolvence

5. 1. 2022
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
5. 1. 2022
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Zde Vás stručně seznámíme s hlavními podmínkami insolvence formou tzv. osobního bankrotu, neboli oddlužení fyzické osoby:

1. Podmínka insolvence: nacházet se v tzv. úpadku nebo hrozícím úpadku

 • Úpadek nastává, když: a) dlužník má více věřitelů, b) vůči kterým má dluhy déle než 30 dnů po splatnosti, c) a tyto dluhy není schopen platit (nachází se v platební neschopnosti), d) nebo je předlužen (má více věřitelů a výše závazků přesahuje hodnotu jeho majetku).
 • O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

2. Podmínka insolvence: schopnost zaplatit alespoň část dluhů.

 • Od 1. 6. 2019 je možné oddlužení i bez povinnosti uhradit min. 30 % dluhů. Dlužník má však povinnost vynakládat veškeré úsilí, které je po něm možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek věřitelů. Dále dlužník musí:
  • Buď mít příjem ke splácení alespoň tzv. minimální měsíční splátky, která činí 2.200,- Kč v případě oddlužení jednotlivce nebo 3.300,- Kč v případě oddlužení manželů. Pokud je příjem příliš nízký, je možná pomoc třetí osoby (darovací smlouva nebo smlouva o důchodu). Výpočet viz https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/.
  • Nebo vlastnit majetek v odpovídající hodnotě, který je možné prodat (např. nemovitost, vozidlo, spoření, movitý majetek, cenné papíry, podíl ve společnosti atd.).

3. Podmínka insolvence: nesledovat oddlužením nepoctivý záměr.

 • Např. pokud se dlužník snaží úmyslně poškodit své věřitele, páchá trestné činy majetkové nebo hospodářské povahy, vyvádí nebo zatajuje majetek či zdroj příjmů apod.

4. Podmínka insolvence: věřitelé dluhů z podnikání nesmí s oddlužením nesouhlasit.

 • Mlčení znamená souhlas. Dluh z podnikání nevadí, pokud dlužník v minulosti prošel konkursem, nebo se jedná o zajištěný dluh (např. nemovitostí, vozidlem apod.).

5. Podmínka insolvence: řádné plnění povinností v průběhu řízení.

 • Dlužník nesmí mít k oddlužení nedbalý nebo lehkomyslný přístup (nevytvářet nové dluhy, poskytovat součinnost, nezvýhodňovat věřitele, vyvíjet maximální úsilí).

6. Podmínka insolvence: problematika dřívějších insolvenčních řízení.

 • Dlužník se v posledních 10 letech již oddlužil, v posledních 5 letech bylo oddlužení neúspěšné pro nepoctivý záměr, v posledních 3 měsících vzal svůj návrh zpět.

Pokud si nejste jistí, zda veškeré podmínky insolvence splňujete či zda podmínkám insolvence rozumíte, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat!

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2022

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

 • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
 • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
 • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Dluhová past
20. 3. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Dluhová past, zastavení exekuce, oddlužení a milostivé léto – to byla témata, o kterých jsme hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové – Poslechnout rozhovor V rámci této dluhové …

Přečíst článek
Jak zastavit exekuci?
11. 2. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Jak zastavit exekuci? Odpověď na tuto otázku by si mohlo položit více než 700.000 obyvatel ČR, proti kterým je v současné době exekuce vedena. Několik desítek tisíc exekucí je přitom …

Přečíst článek
Odklad exekuce
11. 2. 2022
Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Odklad exekuce je možné realizovat nejčastěji z těchto dvou důvodů: 1.) Jestliže se povinný (dlužník) bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlené provedení exekuce mohlo mít …

Přečíst článek