Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • Milostivé léto

Milostivé léto

16. 8. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
16. 8. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Milostivé léto = příležitost, jak se zbavit dluhů! V našem minulém článku (k přečtení zde: https://www.ebankrot.cz/wp-blog/exekucni-novela-2021/) jsme se věnovali zásadní novele právní úpravy vedení exekucí provedené zákonem č. 286/2021 Sb. (s jehož úplným zněním je možné se seznámit zde: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=545). V tomto článku bychom Vás pak chtěli podrobněji seznámit s jednou z nejvýznamnějších změn, označovanou jako tzv. „milostivé léto“.

Tzv. milostivé léto poskytuje jedinečnou příležitost dlužníkům veřejnoprávních institucí, kteří se takto mohou svých dluhů vůči těmto institucím jednou provždy zbavit, a to za velice výhodných podmínek. Stručně řečeno, pakliže je věřitelem dluhu vymáhaného v exekuci některá z níže vyjmenovaných státních či polostátních institucí a dlužník nejdéle do tří měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona uhradí jistinu vymáhaného dluhu + 750,- Kč (+ případně DPH) na náklady řízení – !a to i náklady exekuce! (anebo již byla jistina dluhu spolu se 750,- Kč a DPH v minulosti uhrazena), bude exekuce zastavena a zbývající část dluhu dlužníkovi odpuštěna!

Jak jsme uváděli výše, v rámci milostivého léta se musí jednat o závazek, který již je v exekuci či u něj probíhá výkon rozhodnutí. Dlužníkem tohoto závazku pak může být jedině fyzická osoba, věřitelem pak musí být některá z těchto institucí:

a) Česká republika,
b) územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
c) státní příspěvková organizace,
d) státní fond,
e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
f) dobrovolný svazek obcí,
g) regionální rada regionu soudržnosti,
h) příspěvková organizace územního samosprávného celku,
i) ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
j) obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
k) státní podnik nebo národní podnik,
l) zdravotní pojišťovna,
m) Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
n) právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“)

!!! POZOR !!! Nově se do tzv. milostivého léta dobrovolně zapojují také někteří soukromoprávní věřitelé (např.: Česká spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny, Komerční banka, Modrá Pyramida, Essox, MONETA Money Bank, Home Credit, Air Bank)!!!

Po zaplacení jistiny vymáhané v exekučním řízení a nákladů exekuce ve výši 750,- Kč (+ příp. DPH), vydá exekutor rozhodnutí, jímž povinného osvobodí od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny. S rozhodnutím o osvobození od placení spojí exekutor i bez návrhu rozhodnutí o zastavení exekuce v rozsahu zaplacených anebo zaniklých pohledávek. Veškeré dosud vymožené a vyplacené plnění na jakýkoliv nárok, byť by přesahovalo vymáhanou jistinu v exekučním řízení, přísluší tomu, komu již bylo vyplaceno. Vymáhané příslušenství pohledávky, od jehož placení je dlužník osvobozen, zaniká právní mocí usnesení exekutora o osvobození od placení.

Je potřeba zároveň uvést, že zmiňované osvobození v rámci milostivého léta se nevztahuje na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníku uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona a pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví.

Naprosto zásadní je každopádně časová působnost právní úpravy tzv. milostivého léta. Jelikož účinnost této části zákona nastává devadesátým dnem ode dne jeho vyhlášení (zákon byl vyhlášen dne 30. 7. 2021), účinnosti nabývá 28. 10. 2021. Povinný přitom musí svůj dluh v rámci milostivého léta uhradit do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti – takže musí dluh uhradit nejpozději do 28. 1. 2022!!! Pokud by povinný svůj dluh uhradil po uplynutí této doby, nebudou se na něj výše popsané podmínky milostivého léta vztahovat.

Pokud byste k problematice tzv. milostivého léta potřebovali vědět více informací, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat zde: https://www.ebankrot.cz/kontakt/

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Milostivé léto 3
16. 4. 2023
Mgr. Tomáš Souček

Milostivé léto 3 - neopakovatelná šance na vyřešení dluhu!

Přečíst článek
Pomáháme s dluhy i divákům TV Nova a posluchačům Českého rozhlasu, dluhovou problematiku přednášíme na univerzitě!
19. 10. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Za déle než 12 let naší praxe, kdy jsme pomohli zbavit se dluhů již více než 13.000 našich klientů, víme, že jedním z největších problémů neřešeného zadlužení českých domácností je, …

Přečíst článek
Dluhová past
20. 3. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Dluhová past, zastavení exekuce, oddlužení a milostivé léto – to byla témata, o kterých jsme hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové – Poslechnout rozhovor V rámci této dluhové …

Přečíst článek