Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
 • Časté dotazy

Časté dotazy

Zde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy ohledně oddlužení, se kterými jsme se v praxi setkali. Pokud zde odpověď na to, co Vás zajímá, nenajdete, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat ZDE.

Časté dotazy

Vyberte kategorii:

Jedná se o prověřenou oficiální cestu, jak se jednou provždy zbavit svých dluhů, která funguje od roku 2008 a absolvovalo ji několik desítek tisíc lidí. Dluhů je možné se zbavit i jen zaplacením části z nich, zbytek je odpuštěn. Dluhy navíc nerostou o žádné úroky, pokuty, penále atd. Od vstupu do oddlužení je člověk chráněn před exekutory a vymahači. Člověk rovněž ví, kolik bude činit výše splátka a jaká část příjmu mu zůstane na živobytí, stejně jako zná termín, kdy oddlužení úspěšně skončí a přinese tak nový život s čistým štítem bez nezvladatelných dluhů.

Pokud nemáte právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu nebo jste nevykonal zkoušku insolvenčního správce, tak bohužel nikoliv. Pro sepis a podání návrhu na povolení oddlužení musíte být povinně zastoupen právním profesionálem, který garantuje kvalitu podaného návrhu, např. advokátem.

Záleží, jak rychle budete mít k dispozici dokumenty pro zpracování Vašeho návrhu a jak bude naše advokátní kancelář momentálně vytížena. Standardně zpracováváme návrhy cca do týdne až dvou od předání podkladů. V opravdu urgentních situacích jsme schopni návrh zpracovat i do druhého dne! Pro poskytnutí seznamu dokumentů se na nás obraťte.

Zajisté, osobním bankrotům se věnujeme od roku 2011 a za dobu naší činnosti jsme úspěšně pomohli s oddlužením více než 12.000 klientů, které máme z celé ČR. Pokud za námi nemůžete osobně dojet, můžeme spolu Váš případ projednat telefonicky a veškeré dokumenty Vám zaslat ke kontrole a podpisu poštou nebo e-mailem. Využít taktéž můžete náš online oddlužovací systém.

Záleží, z jakého důvodu Vaše předchozí oddlužení nebylo úspěšné. Pokud tomu tak bylo v posledních pěti letech z důvodu nepoctivého záměru, můžete mít cestu ke druhému pokusu o oddlužení ztíženou, nicméně i tak zákon umožňuje, abyste prokázal soudu, že jsou ve Vašem případě dány mimořádné okolnosti, proč by Vám mělo být oddlužení opětovně umožněno. Ostatní důvody dřívějšího neúspěšného oddlužení novému vstupu do oddlužení nebrání.

Toto vždy záleží především na konkrétním soudci, který Váš případ bude rozhodovat, na rychlosti jeho práce a momentálním vytížení. Rovněž tak i na složitosti případu a dalších okolnostech. Standardní doba schvalování oddlužení činí cca 4 až 5 měsíců. Po celou dobu je však dlužník chráněn před provedením exekuce svého majetku a nikdo na něj tak nemůže.

V naprosté většině případů tomu tak nebývá, když dříve u soudu konaná přezkumná jednání a schůze věřitelů nahradilo osobní jednání s insolvenčním správcem, který následně zpracuje zprávu o přezkumu a pro oddlužení, jež je potom základním vodítkem pro soud, který zpravidla právě dle jejího obsahu oddlužení schvaluje, již bez nařízení jednání.

Po dobu Vašeho oddlužení můžete z částky, která Vám bude z Vašeho příjmu zůstávat, nadále využívat všeho, na co jste zvyklí. Tedy platit si např. pojistky, internet, kabelovou televizi, paušál či si část peněz spořit. Rovněž si můžete založit vlastní bankovní účet, a to bez jakýchkoliv obav, že by Vám jej exekutor zablokoval.

Jestliže splníte všechny podmínky schváleného oddlužení a oddlužení Vám nebude soudem zrušeno, pak oddlužení splníte a soud Vás osvobodí od zbytku dluhů při splnění některé z těchto podmínek:

 

 • Buď tehdy, pokud dříve než za tři roky splácení zaplatíte 100 % svých dluhů.
 • Nebo tehdy, pokud za tři roky splácení uhradíte alespoň 60 % svých dluhů (tento limit splnit nemusíte, pokud jste starobní či invalidní důchodce ve 2. či 3. stupni invalidity nebo máte převažující dluhy z mládí).
 • Nebo tehdy, pokud za pět let splácení uhradíte alespoň 30 % svých dluhů.
 • Nebo tehdy, pokud 30 % z celkové výše svých dluhů neuhradíte, ale budete plnit ostatní podmínky oddlužení a budete vynakládat veškeré úsilí, které po Vás lze spravedlivě požadovat, abyste svým věřitelům uhradili co nejvíce. Již tedy není třeba uhradit minimálně 30 % dluhů nezajištěným věřitelům, jako platilo dříve!
 • Nebo tehdy, pokud dojde k prodeji Vašeho majetku (jestliže bylo Vaše oddlužení schváleno pouze zpeněžením majetkové podstaty bez splátkového kalendáře, což je však naprosté minimum případů).

Po novele insolvenčního zákona účinné od června 2019 již neexistuje žádná minimální hranice, kterou musí dlužník uhradit, aby mohl do procesu oddlužení vstoupit, tedy neplatí již hranice úhrady min. 30 % nezajištěných dluhů, jako tomu bylo dříve. Soudu je třeba nicméně prokázat, že budete schopen platit alespoň tzv. minimální splátku, tedy odměnu insolvenčního správce a minimálně stejnou částku, kolik činí odměna insolvenčního správce, je třeba hradit věřitelům. K tomuto je třeba dále přičíst případné další pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené (nejčastěji se jedná o výživné). Na otázkou, kolik tato minimální splátka činí, existuje několik právních výkladů. Nejčastěji však bývá přijímán ten, že tato minimální splátka činí 2.200,- Kč až 2.300,- Kč měsíčně v případě oddlužení jednotlivce, případně 3.300,- Kč až 3.400,- Kč měsíčně v případě společného oddlužení manželů.

Nemusíte. Insolvenční zákon nicméně předpokládá, že dlužník, který žádá o oddlužení, bude vyvíjet veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby uspokojil pohledávky svých věřitelů v co nejvyšší míře. Zda tuto povinnost splňujete, bude soud hodnotit individuálně, dle Vašich objektivních možností a schopností, tedy bude posuzovat zejména Váš věk, vzdělání, zdravotní stav, situaci na trhu práce apod., přičemž pakliže Vám nic nebrání v možnosti opatřit si zaměstnání, může po Vás být toto ze strany soudu vyžadováno.

Buď v okamžiku, kdy jste v tzv. úpadku, tedy máte alespoň dva věřitele, vůči kterým máte alespoň dva dluhy déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti a nejste schopen své dluhy splácet, tedy jste v tzv. platební neschopnosti, nebo v okamžiku, kdy se nacházíte v tzv. hrozícím úpadku, který je definován tak, že se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků – tedy může se jednat např. o situaci, kdy zatím všechny své dluhy (anebo jejich podstatnou část splácíte), ale víte, že splátky jsou tak vysoké, že je dále splácet nezvládnete.

Oddlužení může probíhat buď splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty (tj. prodejem majetku), nebo pouze zpeněžením majetkové podstaty. O způsobu oddlužení mají právo hlasovat věřitelé, nicméně se tomu tak z 99 % neděje a oddlužení bývá schvalováno splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty.

Splátkový kalendář oddlužení může mít různou délku trvání:

 

 • Buď méně než 3 roky, pokud zaplatíte 100 % svých dluhů,
 • nebo 3 roky, pokud zaplatíte alespoň 60 % svých dluhů (tuto 60 % hranici splnit nemusíte, pokud jste starobní či invalidní důchodce ve 2. či 3. stupni invalidity nebo máte dluhy z dětství),
 • nebo 5 let, pokud se Vám nepodaří splnit nic z výše uvedeného.

Neplatí. Zahájení insolvenčního řízení na základě podaného insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení není zatíženo žádným soudním poplatkem.

Opětovné vyhlášení osobního bankrotu může být problém, pokud v posledních 10 letech již dlužník oddlužením jednou úspěšně prošel a byl soudem osvobozen od placení zbytku dluhů, nebo v posledních 5 letech bylo dlužníkovo oddlužení neúspěšné z důvodu nepoctivého záměru dlužníka, popř. v posledních 3 měsících vzal dlužník svůj předchozí návrh na povolení oddlužení zpět. Z uvedeného pravidla však existuje výjimka, kdy zákon dává dlužníkovi možnost, aby soud přesvědčil, že by mu v jeho případě měla být dána druhá šance na úspěšné oddlužení.

Vzhledem k tomu, že na příjem z dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce je nahlíženo stejně jako na příjem ze zaměstnání na hlavní pracovní poměr, tedy i tento příjem podléhá srážkám, je možné jej použít na splácení oddlužení. Nicméně je třeba míti na paměti, že dlužník je povinen vždy vyvíjet maximální úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby uhradil v rámci oddlužení pokud možno ze svých dluhů co nejvíce, v tomto ohledu pak příjem z dohody o provedení práce může býti shledán nedostatečným, např. pokud bude v nízké výši.

Pokud je Váš měsíční příjem příliš nízký na to, aby z něj bylo možné provádět srážky pro oddlužení, je třeba jej navýšit. Toho můžete dosáhnout získáním lépe placeného zaměstnání, nové brigády či tím, že si seženete třetí osobu, která Vám bude na splátky oddlužení měsíčně přispívat tzv. darovací smlouvou nebo smlouvou o důchodu.

Ano! Od 1. 1. 2014 je díky rozsáhlé novele insolvenčního zákona možné, abyste i v případě aktivního podnikání požádal o oddlužení, není tedy třeba živnost ukončovat či přerušovat, jako tomu bylo dříve. Dokonce ani dluhy z podnikání nepředstavují z hlediska oddlužení již problém, jako tomu tak bylo dříve.

Ovšem. Insolvenční řízení ani vyhlášení osobního bankrotu není závislé na věku či typu Vašeho příjmu. Jakožto starobní důchodce či invalidní důchodce ve druhém či třetím stupni invalidity jste navíc z hlediska insolvenčního zákona tzv. „zvláště zranitelnou osobou“, tudíž splátkový kalendář Vašeho oddlužení může trvat nejdéle tři roky, a to bez jakéhokoliv limitu procent dluhů, které je třeba uhradit.

I v takovém případě je možné osobní bankrot vyhlásit, je však třeba zajistit si příjem, ze kterého budete splátky oddlužení hradit, např. se může jednat o tzv. darovací smlouvu či smlouvu o důchodu, kterou uzavřete se třetí osobou. Je však třeba zároveň dodat, že soud má vždy povinnost zkoumat, jestli vynakládáte veškeré úsilí, které lze po Vás spravedlivě požadovat, abyste v rámci oddlužení uhradil ze svých dluhů co nejvíce.

Můžete! Mateřská neboli peněžitá pomoc v mateřství, a později rodičovský příspěvek nahrazuje pravidelný příjem ze zaměstnání, a proto nic nebrání tomu, abyste o oddlužení požádala. Pokud by byl Váš příjem příliš nízký, je možné jej navýšit např. brigádou či darovací smlouvou nebo smlouvou o důchodu.

Bohužel, tyto příjmy jsou pro oddlužení nepoužitelné, neboť tzv. nepodléhají výkonu rozhodnutí. Pro oddlužení je možné použít např. mzdu, plat, odměnu z dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, příjem z podnikání, mateřskou či rodičovskou, podporu v nezaměstnanosti atd. Rovněž je možné si příjem pro oddlužení navýšit např. tzv. darovací smlouvou či smlouvou o důchodu.

Nemusíte se obávat! Ztráta zaměstnání automaticky neznamená, že Vám soud oddlužení zruší. Přijdete-li v průběhu oddlužení o zaměstnání, musíte intenzivně usilovat o získání zaměstnání nového (rozesílat životopisy, absolvovat pohovory atd.).

Ano, možné to je. Nicméně je třeba míti na paměti, že máte povinnost vyvíjet maximální úsilí k co nejvyššímu uspokojení věřitelů, tedy např. může být problém, když namísto dobře placeného zaměstnání přijmete bez vážnějšího důvodu novou práci, kde si výdělkově pohoršíte.

V takovém případě bude otázka zpeněžování či nezpeněžování takové nemovitosti závislá na vůli věřitele, který Vám hypotéku poskytl, když se jedná o tzv. zajištěného věřitele. Tento věřitel může udělit insolvenčnímu správci pokyn, aby Váš dům či byt prodal, popř. takový pokyn udělit nemusí. Pokud tedy nechcete o svůj dům či byt přijít, je potřeba se s tímto zajištěným věřitelem dohodnout, zda a za jakých podmínek by prodej Vašeho domu či bytu nepožadoval. V tomto jednání jsme Vás samozřejmě ochotni býti nápomocni.

Zde bude velmi záležet na hodnotě majetku a posouzení skutečnosti, zda jste schopen své podnikání provozovat i v případě, kdy by Vám měl být tento majetek prodán. Zároveň se bude hodnotit, jak vysoké splátky jste schopen ze svého příjmu z podnikání svým věřitelům uhradit, což se bude poměřovat s tím, co by věřitelé obdrželi v případě, že by Vám byl tento majetek prodán. Pokud soud dospěje k závěru, že je pro věřitele výhodnější Vás nechat podnikat s tím, že Vám za tímto účelem bude tento majetek ponechán, v oddlužení o něj nepřijdete.

Tato otázka bude záviset na rozhodnutí soudu, který bude zkoumat, zda vozidlo skutečně nezbytně potřebujete za účelem dojíždění do zaměstnání, zejména zda neexistují jiné druhy dopravy, kterými je možné se do zaměstnání dopravovat. Důležitá v tomto ohledu rovněž bude hodnota vozidla.

Nikoliv. V oddlužení nikdy nedochází k prodeji tzv. obvyklého vybavení domácnosti, ani věcí osobní potřeby. Dále se v oddlužení neprodává majetek, jehož prodejem by věřitelé nedosáhli žádného uspokojení svých pohledávek, tedy majetek v hodnotě do 20.000,- Kč.

Dle insolvenčního zákona platí, že majetek, který dlužník v průběhu oddlužení získá dědictvím, musí vydat insolvenčnímu správci, který jej zpeněží a výtěžek rozdělí mezi věřitele. Jedinou možností, jak o takový majetek nepřijít, by bylo v rámci oddlužení uhradit 100 % dluhů.

Pokud je úvěr zajištěn vozidlem na základě tzv. zajišťovacího převodu vlastnického práva, bude třeba se na dalším osudu vozidla dohodnout s věřitelem, který Vám tento úvěr poskytl. Za určitých okolností je možné s věřitelem uzavřít dohodu, jejímž výsledkem by bylo nezpeněžování tohoto vozidla. V případě zájmu Vás můžeme v jednání s věřitelem zastupovat a pokusit se vše dohodnout za Vás.

Vaše přítelkyně nemusí mít strach. Osobní bankrot je záležitost pouze Vaší osoby. Její majetek nemůže být v rámci Vašeho oddlužení prodán, ani když bydlíte v jejím bytě (a ani v případě, kdy v tomto bytě máte hlášen trvalý pobyt). Pokud již máte exekuce, bylo by naopak vhodné do oddlužení co nejdříve vstoupit, neboť exekutor velmi často zabavuje majetek v místě Vašeho bydliště, přičemž je pak na skutečném majiteli tohoto majetku, aby prokázal, že je jeho vlastníkem. Když však vstoupíte do oddlužení, exekuce Vašeho majetku od té chvíle nemůže být provedena a Vy i Vaše partnerka můžete klidně spát.

Zajisté, v takovém případě je to velice vhodné, neboť je zřejmé, že se nacházíte v platební neschopnosti a Vaše dluhy vinou exekucí naprosto zbytečně rostou, nehledě na skutečnost, že riskujete postihování Vašeho majetku. Navíc častokrát bude oddlužení jediným možným řešením, jak je možné se v relativně rozumném časovém horizontu exekucí jednou provždy zbavit.

Ve většině případů ano. Dle insolvenčního zákona totiž platí, že od okamžiku zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka není možné provést exekuci jeho majetku. Pakliže již tedy exekuční dražba je nařízena, nemůže se po zahájení insolvenčního řízení provést, pokud soud neurčí jinak.

Bohužel nikoliv. Pokud již Váš příjem byl postižen exekučním příkazem na provádění srážek, budou Vám srážky prováděny i po zahájení insolvenčního řízení. Tyto srážky však budou deponovány (zadržovány) u Vašeho zaměstnavatele a nedostane je již exekutor. Výhodou je, že tyto srážky budou následně odevzdány insolvenčnímu správci, který je rozdělí mezi všechny Vaše věřitele jakožto mimořádnou splátku oddlužení, čímž se budou počítat do procent uspokojení pohledávek věřitelů v rámci oddlužení.

Okamžikem zahájení insolvenčního řízení nemůže být provedena exekuce Vašeho majetku, ze strany exekutora mohou být pouze realizovány úkony směřující k zajištění majetku (např. může být nadále blokován Váš bankovní účet), k prodeji Vašeho majetku tak po zahájení insolvenčního řízení dojít nemůže. Někteří vykonavatelé takto jednají systematicky, aby dlužníka vylekali a ten jim raději exekucí vymáhanou povinnost uhradil.

Proč si vybrat naši advokátní kancelář:

pobočky po celé čr

Pobočky po celé ČR

Máme celkem 13 poboček, kde nás můžete osobně navštívit. Oddlužení jsme však schopni kompletně vyřídit i online – bez nutnosti osobní konzultace.

pobočky po celé čr

Návrh do 24 hodin

V neodkladných případech jsme schopni návrh připravit do 24 hodin od předání podkladů a podat jej k soudu expresně.

pobočky po celé čr

99% úspěšnost

Díky našim dlouhodobým zkušenostem s oddlužením dosahujeme skvělých výsledků. Reference našich klientů to říkají za nás. Od roku 2011 jsme dokázali oddlužit přes 12.000 klientů.

pobočky po celé čr

Garantovaná cena

Cena za vyřízení osobního bankrotu je předem daná a transparentní, bez skrytých poplatků. Samozřejmostí je uzavření písemné smlouvy.

Napsali o nás

Dobrý den pane Souček, chtěla jsem Vám velice poděkovat, jak za mě tak za mého manžela, za vedení naší insolvence. Vždy jste mě dobře poradil a uklidnil, když se zdálo, že to nedopadne dobře (byl jste takový můj psycholog). Ještě jednou děkuji za vše a pokud se někdo dostane do podobné situace jak naše rodina, ráda Vás doporučím. Přeji pěkný den. Andrea Boučková Langerová

Andrea Boučková Langerová – Brno

Brno

Dovolte abych touto cestou poděkoval Vaší firmě a obzvlášť pak Mgr. Zoufalé za velmi profesionální a lidský přístup k mému problému. Byl jsem už skoro na dně a nervově vyčerpaný a tato milá duše mne provedla od samého začátku soudního řízení oddlužení, včetně zpracování všech dokumentů.Nikdy mne neodmítla,když jsem jí kladl přihlouplé otázky,kterých bylo mnoho.Tato mladá sympatická žena,mne podržela i po psychické stránce, což si myslím že nemá ani v popisu své práce. Zkrátka pokud mohu tak z upřímností vřele mohu doporučit všem,kteří se jako já dostali do dluhové pasti a potřebují pomoc. Dnes již mám rozhodnuto a dostal jsem druhou a poslední šanci začít zas normálně žít bez toho abych se bál, kdy u mne doma zazvoní exekutor. Žádní předražení podvodníci,ale solidní firma,jejíž pracovníci chtějí opravdu pomoci i obyčejným lidem. Mnoho krát díky, Dalibor S.

Dalibor Stibůrek – Tanvald

Tanvald

S Mgr. Tomášem Součkem jsem byl nad míru spokojen. Velmi děkuji za Vaši profesionální pomoc a lidský přístup, velmi si toho vážím… je vidět že jste opravdu odborník za slovo vzatý. I nadále jsem vaším dlužníkem za to, jak jste se o mne postarali, což si plně uvědomuji, moc jste mi pomohli a já Vás budu i nadále zásobovat novými klienty, jako doposud, jako vděk za to, že jste féroví a super právníci, co myslí i na nás obyčejné lidi. Dík!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok Vám a Vaší rodině přeje p. Tatýrek

Drahomír Tatýrek – Děčín

Děčín

Vazeny pane magistre Soucku, vazeny pane Magistre machu, cely tyme. Dne 29.11. jsme meli prezkumne rizeni. soud nas oddluzil a povolil splatkovy kalendar. Konec naseho martiria ma pocatek u vas, chlapci moji mili. diky vasi vstricnosti, slusnosti a dokonale profesionalite nyni uz verim ze to vsechno pomalu skonci. Preji vam vsem ty nejkrasnejsi vanoce, mnoho osobnich i pracovnich uspechu v novem roce a protoze ekonomika nasi zeme se riti do propasti, prace budete mit jiste habadej. Jeste jednou mnohokrat dekuji za vse. To co jsem si uplynuly rok prozila je neprenosna zkusenost, kdo si tim neprosel, nepochopi a proto jenom ja vim zac jsem vam zavazana. Celemu tymu hodne stesti, pozdravu a diku. S uctou Hana Hodanova.

Hana a Antonín Hodanovi – Skomelno u Rokycan

Skomelno u Rokycan

Dnes mi schválili díky Vasi spolecnosti oddluzneni. Chtela bych Vám moc poděkovat za perfektni přístup celého Vašeho kolektivu a velké díky panu Součkovi za perfektní přístup, ochotu vždy vyhovět a vyslechnout veskere dotazy během celého rizeni. Všude budu Vasi společnost doporučovat a chválit. Ještě jednou velké díky, jste skvělý tým. Hlavickova

Iva Hlavičková – Mladá Boleslav

Mladá Boleslav

Velmi ráda bych poděkovala panu Tomáši Součkovi z Trutnova za zásadní pomoc a změnu v našem životě. Opravdu všechno se dá řešit a člověk může žít bez dluhů, i když už tomu nevěří, pokud má při sobě takového profesionála a člověka na správném místě, jakým pan Souček beze sporu je. Tímto bych chtěla pana Součka a tuto společnost doporučit Vám všem, kteří máte svůj život svázaný dluhy a nevíte kudy dál. Já a především můj přítel (Jan Nikl – klient pana Součka) zde vděčíme za nový, čistý a oddlužený život. Velmi děkuji. S pozdravem a přáním krásného dne Lenka Středová.

Jan Nikl – Janské Lázně

Janské Lázně

Dobrý den , chtěla bych poděkovat Vaší firmě za pomoc ohledně inslovence , a především paní advokátce, která můj návrh vytvořila a podala k Inslovenčnimu soudu , bez této pomoci bych nebyla schopna sama o to požádat. Měla bych opravdu obrovské finanční dluhové problémy a neměla bych ani na bydlení a situace by byla nadále katastrofální. Navíc je velice příjemná a laskavá. Vyřízení této žádosti Velice pohodlné i z domova Mnohokrát Vám Děkuji. Inslovence mi byla Povolena a nadále přiřazen Pan Inslovencni správce.

Jitka Gežová – Rokytnice nad Jizerou

Rokytnice nad Jizerou

Dobrý den , chtěli bychom se s manželem podělit o naše zkušenosti s firmou oddlužením. Koupili jsme dům na hypotéku a začali jsme rekonstruovat dům za další úvěry. V té době jsme měli slušné příjmy ,tak nebyl problém. Pak přišla nenadálá ztráta zaměstnání a velmi vážná nemoc syna . Po dvou letech jsme přestali mít na splátky . Hledali jsem různá řešení . Počítali jsme i s prodejem domu ,abychom se nedostali do dalších neúnosných penalizačních perzekucí . Jen jsme marnili časem a zbytečně jsme se nervovali .Pak jsme se sami pokoušeli podat osobní bankrot , stálo nás to další čas a nervy. Mohu poděkovat celému týmu,zvláště panu Součkovi za to , že vše za nás zařídili . Vše postupovalo , jak nám bylo sděleno a i dnes po dvou letech mohu kdykoliv zavolat a podělit se s tím ,jak naše oddlužení pokračuje. Nebýt této firmy , nemohli bychom klidněji žít. Člověk v oddlužení se musí naučit počítat a některé věci přehodnotit ,být pokorný a hledat řešení ,která nejsou obvyklá ,snížit výdaje,jít za prací. Za všechno ještě jednou děkujeme .V té široké škále firem co slibuji ,že Vám pomohou , je tato firma jedinečná. Děkujeme Štočkovi z Mnichova

Pavel a Věra Štočkovi – Mnichov u Mariánských Lázní

Mnichov u Mariánských Lázní

Dne 9.11.2015 jsem byl u soudu a bylo mi schváleno oddlužení a tímto bych chtěl poděkovat vaší společnosti a především Mgr. Kristýně Zoufalé která mě měla na starosti a pomohla mi s celým průběhem a připravou mojeho insolvečníhp návrhu pro povolení oddlužení každopádně a tímto se mi moc ulevilo 5 let let je sice dlouhá a nebude to žádná sranda,ale beru to jako poučení a trest pro příště něčeho takovému se vyhnout a zbytečně se nezadlužovvat když to není třeba protože pak to může dopadnout i mnohem hůře což sice není můj případ a doufám že každý z nás který toho podstupuje se dostatečně poučí. Petr Burjanec Proboštov u Teplic

Petr Burjanec – Proboštov u Teplic

Proboštov u Teplic

Kontaktní formulář
  Zpráva úspěšně odeslána.

  Ozveme se Vám co nejdříve na Váš telefon.

  Budeme Vás kontaktovat z jednoho z těchto čísel

  • 775 350 025, 
  • 775 350 490, 
  • 608 313 113, 
  • 776 350 041, 
  • 734 695 146, 
  • 774 010 700, 
  • 775 350 481
  Pokračovat na web

  Z našeho blogu

  Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

  Pomáháme s dluhy i divákům TV Nova a posluchačům Českého rozhlasu, dluhovou problematiku přednášíme na univerzitě!
  19. 10. 2022
  Mgr. Tomáš Souček

  Za déle než 12 let naší praxe, kdy jsme pomohli zbavit se dluhů již více než 13.000 našich klientů, víme, že jedním z největších problémů neřešeného zadlužení českých domácností je, …

  Přečíst článek
  Milostivé léto 2
  22. 8. 2022
  Mgr. Tomáš Souček

  Milostivé léto 2 - neopakovatelná příležitost, jak se zbavit exekuce!

  Přečíst článek
  Dluhová past
  20. 3. 2022
  Mgr. Tomáš Souček

  Dluhová past, zastavení exekuce, oddlužení a milostivé léto – to byla témata, o kterých jsme hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové – Poslechnout rozhovor V rámci této dluhové …

  Přečíst článek