Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • Odklad exekuce

Odklad exekuce

odklad exekuce
11. 2. 2022
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
11. 2. 2022
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
odklad exekuce

Odklad exekuce je možné realizovat nejčastěji z těchto dvou důvodů:

1.) Jestliže se povinný (dlužník) bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlené provedení exekuce mohlo mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný (věřitel) by nebyl odkladem exekuce vážně poškozen.

2.) Pokud lze očekávat, že exekuce bude (z nějakého důvodu) zastavena.

3.) Je-li u exekutora složena jistota ve výši vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce.

Zásadní výhoda odkladu exekuce spočívá v tom, že do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce exekutor exekuci neprovede, případně za splnění určitých okolností dokonce ani nezajistí majetek povinného. Toto neplatí, pokud povinný návrhem na odklad exekuce svévolně nebo zřejmě bezúspěšně uplatňuje nebo brání právu nebo uplatní-li účastník řízení v návrhu na odklad exekuce stejné okolnosti, o nichž již bylo rozhodnuto.

V rámci návrhu na odklad exekuce je možné rovněž docílit též zrušení blokace bankovního účtu, čímž se člověk nemusí hned ocitnout v dluhové pasti, kdy nebude mít jak hradit své pravidelné platby.

Odklad exekuce prodejem movitých věcí

Exekutor odloží i bez návrhu provedení exekuce k vymožení peněžité povinnosti prodejem movitých věcí, pokud počet nebo hodnota těchto věcí není zjevně přemrštěná a odpovídá tak obvyklým majetkovým poměrům, vede-li exekuci proti povinnému, proti kterému je zároveň vedena exekuce srážkami ze mzdy či jiných příjmů a v této exekuci jsou prováděny srážky, sdělí-li mu povinný písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o provedení soupisu svého majetku, že bude dobrovolně platit na exekutorem uvedený účet částku nad rámec prováděných srážek z příjmů, nejméně však 1.500,- Kč, potažmo částku alespoň 1.500,- Kč, pokud povinný žádný příjem podléhající výkonu rozhodnutí nemá. Pokud však povinný tuto částku hradit nebude, k prodeji jeho movitých věcí nakonec dojít může.

Odklad exekuce postup

Návrh na odklad exekuce se podává u exekutora, který vede exekuci. Návrh na odklad exekuce, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý nebo ke kterému nejsou přiloženy listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu, exekutor do 7 dnů odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze o návrhu věcně rozhodnout. Jinak může soudní exekutor návrhu na odklad exekuce vyhovět anebo nikoliv. Nevyhoví-li exekutor návrhu na odklad exekuce do 7 dnů, postoupí jej společně s exekučním spisem v této lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o něm rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů.

Máte-li zájem o poskytnutí právní pomoci se sepisem a podáním návrhu na odklad exekuce, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat ZDE.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Může exekutor zablokovat dětský účet? Známe odpověď
18. 4. 2024
Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Exekuce není žádná procházka růžovým sadem a může vás snadno zahnat do kouta. Ve snaze exekuci uniknout začnou lidé často hledat různé způsoby, jak exekutora přechytračit a vyhnout se strhávání …

Přečíst článek
Jak probíhá insolvence krok za krokem
3. 4. 2024
Mgr. Tomáš Souček

Pokud vám už vaše dluhy přerůstají přes hlavu, insolvence představuje zákonný a efektivní způsob, jak je jednou provždy vyřešit. Insolvence vám umožní vyhnout se hrozícím exekucím a zastavit ty, které …

Přečíst článek
Jak zastavit exekuci v roce 2024
28. 3. 2024
Mgr. Tomáš Souček

Jak zastavit exekuci? Odpověď na tuto otázku by si mohlo položit více než 600 tisíc českých občanů, proti kterým je v současné době exekuce vedena. Dle odhadů je přitom několik …

Přečíst článek