AKTUALITY

Výmaz dlužníka z insolvenčního rejstříku a z jiných rejstříků

Datum: 26.10.2018  |   Publikoval: Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Naši klienti se na nás často obracejí s dotazem, jak dlouho budou evidováni v insolvenčním rejstříku a v jiných soukromoprávních rejstřících. V tomto článku se tedy pokusím na tuto otázku odpovědět, a to z hlediska nejčastějších soukromoprávních rejstříků a z hlediska rejstříku insolvenčního.

Insolvenční rejstřík:

Insolvenční rejstřík je zřízen na základě zákona č. 182/2006 Sb., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (dále v textu též jen „insolvenční zákon“). Tento veřejně přístupný informační systém spravovaný Ministerstvem spravedlnosti slouží primárně k evidenci insolvenčních řízení, ale současně se jeho prostřednictvím také zveřejňují či doručují rozhodnutí, podání či jiné informace a pro věřitele slouží jako databáze pro kontrolu jejich dlužníků (věřitelé často insolvenční rejstřík kontrolují prostřednictvím specializovaných softwarů, tak aby včas přihlásili své pohledávky).

Do insolvenčního rejstříku je dlužník zapsán prakticky ihned po podání insolvenčního návrhu, kdy dle ust. § 101 insolvenčního zákona zahájení insolvenčního řízení oznámí insolvenční soud vyhláškou, kterou zveřejní nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh (vždy pochopitelně s přihlédnutím k úředním hodinám soudu). Od této chvíle je možné dlužníka v rámci insolvenčního rejstříku vyhledat na adrese isir.justice.cz a jsou zde zveřejněny i dlužníkovi osobní údaje.

Vyškrtnutí z insolvenčního rejstříku

Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků je upraveno v ust. § 425 insolvenčního zákona. Insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků vyškrtne a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení (tedy v případě úspěšného oddlužení se jedná o lhůtu 5 let ode dne právní moci usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení – tj. fakticky 5 let od konce splácení).

Skončí-li insolvenční řízení rozhodnutím podle § 142 insolvenčního zákona, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí. V tomto případě se tedy jedná o situaci, kdy insolvenční řízení, resp. oddlužení skončí předčasně odmítnutím návrhu, zastavením řízení o něm např. z důvodu jeho zpětvzetí či z důvodu zamítnutí insolvenčního návrhu. V tomto druhém případě je tedy na dlužníkovi, aby soud o výmaz požádal sám.

Registr SOLUS:

SOLUS je registr dlužníků, jež není nijak spravován státem, ale jedná se o iniciativu soukromých subjektů, které se společně tento registr spravují. Do Registru FO a Registru IČ jsou zařazeni spotřebitelé neplnící své povinnosti vztahující se k činnosti alespoň jednoho člena sdružení SOLUS. Aktuální seznam členů můžeme nalézt na stránce Členské společnosti. Kritériem pro prvotní zařazení do Registru FO a Registru IČ je skutečnost, že spotřebitel je v prodlení se splněním svých závazků z úvěrové, leasingové či jiné smlouvy, ze které mu vznikl finanční závazek po splatnosti vůči věřiteli a toto prodlení trvá po stanovenou dobu.

Výmaz z registru SOLUS

Z registru SOLUS (jmenovitě negativní zápisy) jsou údaje o dlužníkovi vymazány automaticky, a to po uplynutí 3 let ode dne vyrovnání jeho závazku. Dřívější výmaz není možný, leda by se ve Vašem případě jednalo o neoprávněnou evidenci v tomto registru.

Registr BRKI:

Provozovatelem Bankovního registru klientských informací (BRKI) je společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., která je vlastněna pěti zakládajícími bankami. Databáze BRKI obsahuje pozitivní i negativní informace vypovídající o bonitě a důvěryhodnosti klientů bank. Bankovní registr obsahuje informace pouze o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty, a to včetně smluv neuzavřených. Databáze nabízí uživatelům nejen pohled na současný stav zadlužení klienta, ale také zpětně na historické hodnoty.

Výmaz z registru BRKI

Informace v BRKI jsou aktualizovány na měsíční bázi. Pro potřebu vzájemného informování bank jsou v BRKI uchovávány po dobu trvání smluvního (úvěrového) vztahu mezi klientem a bankou a po dobu dalších 4 let po jeho ukončení (v případě neuzavření smlouvy po dobu 1 roku od žádosti o uzavření). Výmaz na žádost není možný, avšak oprava chybných údajů možná je.

Registr NRKI:

Nebankovní registr klientských informací (NRKI) je provozován Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., kdy členy tohoto sdružení je sedm společností působících v oblasti leasingu a splátkového prodeje. Registr obsahuje obdobné údaje jako registr BRKI, avšak poskytovatelem úvěru jsou v tomto případě nebankovní subjekty jako jsou leasingové společnosti, splátkové společnosti apod.

Výmaz z registru NRKI

Informace obsažené v registru jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a uchovávány po dobu smluvního vztahu s finanční institucí a po dobu dalších čtyř let po jeho ukončení. Pokud smlouva s klientem nebyla uzavřena, jsou informace o žádosti uchovány v nebankovním registru po dobu šesti měsíců. Výmaz na žádost není možný, avšak oprava chybných údajů možná je.

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.