Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • Návrh na povolení oddlužení

Návrh na povolení oddlužení

7. 1. 2022
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
7. 1. 2022
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Návrh na povolení oddlužení je alfou a omegou procesu oddlužení. Bez řádného sepsání podání návrhu na povolení oddlužení není možné proces oddlužení fyzické osoby vůbec zahájit.

Náležitosti návrhu na povolení oddlužení pak upravuje insolvenční zákon ve svém ust. § 391 následovně:

Návrh na povolení oddlužení musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat: označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat, údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 12 měsících, údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců, návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší.

Dlužník, který navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek. V takovém případě musí v návrhu na povolení oddlužení uvést také výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a vysvětlit důvody pro snížení splátek a důvody, které vedly k jeho úpadku.

Návrh na povolení oddlužení lze podat pouze na formuláři, jehož podobu určují prováděcí právní předpisy. Formulář návrhu na povolení oddlužení je možné si stáhnout na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR, na tomto odkazu: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR

K návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit seznam majetku, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil, listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců, písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než míra uspokojení podle § 412a odst. 1 písm. b) nebo c) insolvenčního zákona, čestné prohlášení, že byl při sepisu insolvenčního návrhu poučen o svých povinnostech v insolvenčním řízení, že v oddlužení bude řádně platit pohledávky svých věřitelů, že vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k jejich plnému uspokojení, že bude plnit všechny povinnosti vyplývající z tohoto zákona a z rozhodnutí o schválení oddlužení a že bude přiznávat veškeré své příjmy v plné výši.

Od návrhu na povolení oddlužení je pak třeba odlišit tzv. insolvenční návrh, ačkoliv v nejčastějších případech se oba tyto návrhy budou podávat dohromady v jednom interaktivním formuláři. Na základě insolvenčního návrhu se insolvenční řízení zahajuje, přičemž hlavním cílem podání insolvenčního návrhu je prokázat, že se dlužník nachází v tzv. úpadku nebo hrozícím úpadku, pročež navrhuje řešit své zadlužení v rámci insolvenčního řízení. Oproti tomu návrhem na povolení oddlužení již dlužník soudu navrhuje, jakým konkrétním způsobem by měl být dlužníkův úpadek či hrozící úpadek řešen (tedy oddlužením).

Zásadní rozdíl v obou návrzích je v tom, kdo je může k insolvenčnímu soudu podat. Zatímco insolvenční návrh může podat jak dlužník, tak věřitel, návrh na povolení oddlužení smí podat pouze dlužník.

Podává-li insolvenční návrh dlužník, který rovněž usiluje o oddlužení jako o způsob řešení svého zadlužení, musí k insolvenčnímu návrhu připojit i návrh na povolení oddlužení. Avšak v případě, kdy insolvenční návrh na dlužníka podává věřitel, je dlužníkovi dána lhůta třiceti dní od doručení insolvenčního návrhu věřitele soudem, aby podal návrh na povolení oddlužení.

Další podstatný rozdíl je i ve formální stránce obou návrhů. Pro insolvenční návrh neexistuje konkrétní formulář, avšak takový návrh je třeba podat v písemné podobě s úředně ověřeným podpisem navrhovatele, přičemž obsahové náležitosti insolvenčního návrhu a jeho příloh jsou stanoveny v ust. § 103 a § 104 insolvenčního zákona.

Kromě faktu, že návrh na povolení oddlužení je možné podat pouze na předem stanoveném formuláři, je třeba zdůraznit, že tento návrh může za běžného dlužníka sepsat a k insolvenčnímu soudu podat výhradně právní profesionál, např. advokát.

Osobě, která návrh na povolení oddlužení sepsala a za dlužníka k soudu podala, pak náleží odměna v částce 4.000,- Kč pro jednotlivce a v případě manželů společně usilujících o oddlužení v částce 6.000,- Kč. Uvedené výše odměn jsou bez DPH a je-li osoba sepisující a podávající návrh plátcem DPH, je k odměně daň připočtena.

Máte-li zájem o poskytnutí právní pomoci se sepisem a podáním návrhu na povolení oddlužení, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat ZDE. Návrhy na povolení oddlužení sepisujeme již od roku 2011, přičemž jsme za dobu naší činnosti úspěšně sepsali a podali návrh na povolení oddlužení pro více než 12.000 našich klientů, jejichž reference si můžete přečíst ZDE.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Může exekutor zablokovat dětský účet? Známe odpověď
18. 4. 2024
Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Exekuce není žádná procházka růžovým sadem a může vás snadno zahnat do kouta. Ve snaze exekuci uniknout začnou lidé často hledat různé způsoby, jak exekutora přechytračit a vyhnout se strhávání …

Přečíst článek
Jak probíhá insolvence krok za krokem
3. 4. 2024
Mgr. Tomáš Souček

Pokud vám už vaše dluhy přerůstají přes hlavu, insolvence představuje zákonný a efektivní způsob, jak je jednou provždy vyřešit. Insolvence vám umožní vyhnout se hrozícím exekucím a zastavit ty, které …

Přečíst článek
Jak zastavit exekuci v roce 2024
28. 3. 2024
Mgr. Tomáš Souček

Jak zastavit exekuci? Odpověď na tuto otázku by si mohlo položit více než 600 tisíc českých občanů, proti kterým je v současné době exekuce vedena. Dle odhadů je přitom několik …

Přečíst článek