Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
 • Jak probíhá insolvence krok za krokem

Jak probíhá insolvence krok za krokem

Dokumenty průběhu insolvence.
3. 4. 2024
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
3. 4. 2024
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
Dokumenty průběhu insolvence.

Pokud vám už vaše dluhy přerůstají přes hlavu, insolvence představuje zákonný a efektivní způsob, jak je jednou provždy vyřešit. Insolvence vám umožní vyhnout se hrozícím exekucím a zastavit ty, které již probíhají. Navíc v případě, že se vám povede procesem oddlužení úspěšně projít, stát vás osvobodí od povinnosti platit zbylé dluhy, a vy tak můžete začít s čistým štítem.

Přemýšlíte o insolvenci, ale nejste si jistí, co vás během insolvenčního řízení čeká? Pak jste tady naprosto správně. V dnešním článku vás provedeme insolvencí krok za krokem.

Co je to insolvence

Na začátek si pojďme v krátkosti připomenout, co to insolvence je. Insolvence je neschopnost dlužníka řádně a včas hradit své dluhy. Nejčastější možností řešení insolvence je pak tzv. oddlužení. Jedná se o zákonem stanovený postup, který vede k osvobození dlužníka od povinnosti platit své dluhy. 

Návrh na zahájení insolvenčního řízení můžete podat tehdy, pokud máte dluhy u více věřitelů, které jsou více než 30 dní po splatnosti a vy nejste schopni je splácet. Nacházíte se tím pádem v takzvaném úpadku ve formě platební neschopnosti. Další možností je tzv. úpadek hrozící, kdy lze předpokládat, že se dlužník v brzké době v platební neschopnosti ocitne. Přečtěte si, jaké jsou rozdíly mezi insolvencí a exekucí a co je výhodnější.

Jak probíhá insolvenční řízení

Podmínky a průběh insolvence upravuje insolvenční zákon. Samotnou insolvenci povoluje a řídí insolvenční soud, přičemž zpravidla se jedná o krajský soud podle vašeho bydliště nebo sídla.

Průběh insolvenčního řízení lze rozdělit do čtyř fází:

 1. Podání návrhu a zahájení insolvenčního řízení
 2. Rozhodnutí o úpadku dlužníka a způsobu jeho řešení
 3. Realizace
 4. Ukončení insolvenčního řízení

První krok: Podání insolvenčního návrhu

Insolvenční řízení může být zahájeno pouze na základě podání návrhu. Ten můžete podat vy jako dlužník nebo některý z vašich věřitelů. Návrh se podává příslušnému insolvenčnímu soudu elektronicky, nejčastěji skrze datovou schránku.

V případě, že chcete řešit insolvenci oddlužením, musíte společně s návrhem na zahájení insolvenčního řízení podat také návrh na povolení oddlužení. Dodatečně již nelze návrh na povolení oddlužení podat. 

Oba návrhy, které jsou povětšinou spojeny do jednoho dokumentu, můžete podat jen prostřednictvím kompetentních osob. Mezi ty patří:

 • advokát,
 • notář,
 • soudní exekutor,
 • insolvenční správce,
 • další akreditované osoby.

Sami si můžete návrh sepsat a podat jen v případě, že máte magisterské vzdělání v ekonomické či právní oblasti nebo jste absolvovali zkoušku insolvenčního správce.

K návrhu na zahájení insolvenčního řízení a na povolení oddlužení potřebujete přiložit další dokumenty jako:

 • seznam vašeho majetku,
 • seznam vašich zaměstnanců, i když žádné nemáte,
 • prohlášení o poučení o povinnostech dlužníka v oddlužení,
 • přehled o vašich příjmech za posledních 12 měsíců,
 • doklady prokazující váš úpadek.

Často jsou ale vyžadovány také:

 • doklady prokazující vaši vyživovací povinnost k jiným osobám (manžel/ka, děti), jako je oddací list, rodné listy dětí, případně rozhodnutí soudu o vyživovací povinnosti,
 • pracovní smlouva nebo jiné dokumenty dokládající váš očekávaný příjem.

O zahájení insolvenčního řízení můžete požádat i společně s manželem nebo manželkou. Společné oddlužení manželů bývá výhodnější, protože platíte méně insolvenčnímu správci a také nižší částky na pohledávkách než tehdy, když vstoupíte do insolvence odděleně.

Jak je to s podáním návrhu na povolení oddlužení v případě, kdy návrh na zahájení insolvenčního řízení podá věřitel? V takovém případě musíte podat návrh na povolení oddlužení samostatně, a to do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu věřitele ze strany soudu.

Druhý krok: Zahájení insolvenčního řízení

Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy je insolvenční návrh doručen insolvenčnímu soudu. O zahájení se dozvíte prostřednictvím vyhlášky, kterou musí soud zveřejnit do 3 pracovních dnů v insolvenčním rejstříku. Přečtěte si více o tom, jak zjistit stav insolvence.

Zahájením insolvence dochází zároveň k zastavení všech vašich exekucí, které již nemohou být od této chvíle provedeny. Všichni vaši věřitelé pak mohou své pohledávky uplatnit jen tak, že se přihlásí do vašeho insolvenčního řízení.

Třetí krok: Posouzení insolvenčního návrhu a návrhu na oddlužení

Následně začne soud posuzovat, zdali má váš návrh všechny zákonem stanovené náležitosti. Pokud je vše v pořádku, vydá rozhodnutí o úpadku, stanoví vám insolvenčního správce a vyzve věřitele k přihlášení svých pohledávek. Na to má čas po dobu 2 měsíců.

Aby mohl soud v dalším kroku schválit vaše oddlužení, musí insolvenční správce sepsat informace o vašem majetku, zprávu o přezkoumání pohledávek a předložit soudu zprávu pro oddlužení. Připravte se proto, že si s vámi insolvenční správce s největší pravděpodobností sjedná schůzku, na kterou bude třeba se dostavit. Zajímat ho budou vaše příjmy, případně detaily vašeho podnikání, informace o vyživovaných osobách, majetku a další okolnosti.

Čtvrtý krok: Schválení oddlužení

Na základě podkladů od insolvenčního správce rozhodne soud o tom, jestli vám oddlužení schválí a jakou formou bude provedeno

 • zpeněžení majetkové podstaty = prodej vašeho majetku,
 • splátkový kalendář se zpeněžením majetkové podstaty = po dobu 3–5 let splácíte své dluhy formou srážek z pravidelných příjmů a současně dochází k prodeji vašeho majetku vyšší hodnoty.

V momentě, kdy soud zveřejní rozhodnutí o schválení vašeho oddlužení v insolvenčním rejstříku, dochází k zahájení splácení vašich dluhů v rámci splátkového kalendáře. 

Může mi soud zamítnout návrh na oddlužení? 

Ano, soud vám nemusí povolit řešení úpadku oddlužením hned v několika případech:

 • návrhem na povolení oddlužení je sledován nepoctivý záměr,
 • nebudete schopni splácet pohledávky v zákonem stanovené výši,
 • dosavadní průběh insolvenčního řízení ukazuje na váš lehkomyslný a nedbalý přístup k plnění povinností v rámci insolvence,
 • v předchozích 10 letech jste již byli osvobozeni od placení pohledávek,
 • v předchozích 5 letech byla vaše žádost o oddlužení zamítnuta pro nepoctivý záměr nebo bylo vaše oddlužení ze stejného důvodu zrušeno.

Pátý krok: Průběh insolvenčního řízení

Pokud rozhodl soud o oddlužení formou prodeje majetku, nemá insolvenční řízení zákonem stanovenou dobu trvání. Insolvenční řízení prostřednictvím splátkového kalendáře pak trvá 3 až 5 let, což je doba, po kterou vám bude každý měsíc z příjmů strhávána vypočtená splátka. Samozřejmě pokud by se vám podařilo uhradit 100 % vašich dluhů dříve než za 3 roky, v tu chvíli oddlužení skončí (v oddlužení své dluhy nikdy nemůžete přeplatit).

Kolik budu v insolvenci měsíčně platit?

Minimální měsíční splátka odpovídá součtu:

 • odměny insolvenčního správce ve výši 1 089 Kč vč. DPH
 • a stejné částky na úhradu pohledávek věřitelů.

Celkem tedy 2 178 Kč.

Konkrétní výše měsíční splátky oddlužení se vždy vypočítá s ohledem na výši vašeho čistého příjmu (u důchodců výši důchodu, u podnikatelů výši rozdílu mezi příjmy a výdaji) a počet vámi vyživovaných osob (manžela/manželky a dětí ve společné domácnosti), když vám přitom bude zákonem garantováno ponechání tzv. nepostižitelné částky příjmu, ze které si můžete hradit své výdaje na živobytí. Nemusíte se tedy obávat, že byste neměli peníze na úhradu nákladů na bydlení, stravu, výdajů na vzdělání a koníčky dětí a další věci. Přesnou výši měsíční splátky si můžete jednoduše vypočítat na naší kalkulačce oddlužení.

Konkrétní příklad z praxe nám přiblíží Mgr. Michaela Dvořáčková z advokátní kanceláře ADKINS Legal, s.r.o.:

„V minulém týdnu jsme řešili případ oddlužení manželů, kteří pečovali o jedno dítě školou povinné. Pán měl příjem ze zaměstnání ve výši 20 500 Kč měsíčně a k tomu invalidní důchod prvního stupně ve výši 10 500 Kč měsíčně. Paní měla příjem ze zaměstnání ve výši 26 000 Kč měsíčně. Srážka z příjmů pána činila 7 962 Kč měsíčně, z příjmů paní pak 4 628 Kč měsíčně. Dohromady tak rodině měsíčně zůstávalo na živobytí téměř 45 000 Kč. Klienti byli naprosto nadšeni, neboť než do insolvence vstoupili, vynakládali na splácení svých dluhů téměř dvojnásobek a některé měsíce neměli dostatek peněz ani na pořízení oblečení pro syna nebo nákup potravin.”

Šestý krok: Ukončení insolvenčního řízení

Konec insolvenčního řízení může nastat už po 3 letech za podmínky, že jste uhradili alespoň 60 % svých dluhů. Pokud jste mladistvá osoba nebo máte přiznaný starobní či invalidní důchod 2. a 3. stupně, pak vaše oddlužení může trvat maximálně 3 roky. Přečtěte si více o insolvenci na 3 roky.

Pro ostatní činí maximální doba insolvence 5 let, po jejichž uplynutí dochází k ukončení insolvenčního řízení. Pakliže jste splnili stanovené podmínky, bude se vaše oddlužení považovat za splněné a budete osvobozeni od svých zbylých dluhů. A to včetně těch, které věřitelé nepřihlásili do vašeho insolvenčního řízení. 

Pozor, osvobození se netýká:

 • pohledávek na výživném,
 • náhrad škody způsobené na zdraví,
 • pohledávek uložených v trestním řízení za úmyslný trestný čin,
 • dalších výjimek.

Za určitých podmínek si můžete insolvenční řízení po schválení insolvenčním soudem prodloužit až o 6 měsíců nebo ho až na 1 rok přerušit. Více se o přerušení insolvence dozvíte v našem dalším článku.

Konec insolvence ale může přijít i dříve než po třech až pěti letech, pokud uhradíte 100 % svých pohledávek.

Jak končí insolvence? 

Na konci vašeho oddlužení podá insolvenční správce insolvenčnímu soudu Zprávu o splnění oddlužení. V té uvede, na kolik byly uspokojeny pohledávky věřitelů a jak jste si plnili své povinnosti v průběhu insolvence. Na základě zprávy vydá soud Rozhodnutí o splnění oddlužení, čímž dochází k ukončení insolvence.Zápis v insolvenčním rejstříku zůstává ještě dalších 5 let od ukončení vaší insolvence. Zajímá vás více? Projděte si také náš článek o výmazu dlužníka z insolvenčního rejstříku a z jiných dlužnických registrů.

Vyhněte se exekuci zákonným způsobem a obraťte se na nás. Pomůžeme vám podat návrh na oddlužení k příslušnému insolvenčnímu soudu a zajistíme vše potřebné, abychom vás zbavili dluhů.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

 • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
 • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
 • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Opakovaná insolvence: Kdy můžete znovu žádat o oddlužení?
8. 5. 2024
Mgr. Václav Mach

Oddlužení je zákonem stanovený postup, jak se můžete jednou provždy zbavit svých dluhů, pokud nejste schopni je splácet. Jelikož se ale jedná o zásah do práv vašich věřitelů, opakované oddlužení …

Přečíst článek
Kolik je nezabavitelná částka v roce 2024
1. 5. 2024
Mgr. Kristýna Machová Zoufalá, LL.M.

Pokud se dostanete do exekuce nebo do insolvence a zahájíte proces oddlužení, vaše dluhy budou – nebo v případě exekuce mohou být – uspokojovány pomocí srážek ze mzdy. Výši těchto …

Přečíst článek
Může exekutor zablokovat dětský účet? Známe odpověď
18. 4. 2024
Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Exekuce není žádná procházka růžovým sadem a může vás snadno zahnat do kouta. Ve snaze exekuci uniknout začnou lidé často hledat různé způsoby, jak exekutora přechytračit a vyhnout se strhávání …

Přečíst článek