Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
 • eBankrot
 • Blog
 • Kolik je nezabavitelná částka v roce 2024
 • Kolik je nezabavitelná částka v roce 2024

Kolik je nezabavitelná částka v roce 2024

Dvě osoby s kalkulačkou diskutující nad dokumenty.
1. 5. 2024
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
1. 5. 2024
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
Dvě osoby s kalkulačkou diskutující nad dokumenty.

Pokud se dostanete do exekuce nebo do insolvence a zahájíte proces oddlužení, vaše dluhy budou – nebo v případě exekuce mohou být – uspokojovány pomocí srážek ze mzdy. Výši těchto srážek reguluje zákon tak, aby vám vždy zůstaly finance na pokrytí nezbytných životních nákladů. Jedná se o takzvanou nezabavitelnou částku, na kterou vám nesmí sáhnout ani insolvenční správce, ani exekutor

Zajímá vás, jak se nezabavitelná částka vypočítává a proč se její výše neustále mění? Čtěte dál.

Co je nezabavitelná částka?

Nezabavitelná částka je ta, která vám z čistého příjmu musí ze zákona zůstat i ve chvíli, kdy na vás byla uvalena exekuce nebo jste vstoupili do insolvence. Slouží k pokrytí vašich životních nákladů a případně také k pokrytí životních nákladů vámi vyživovaných osob.

Nezabavitelná částka se skládá:

 • z životního minima jednotlivce,
 • normativních nákladů na bydlení,
 • případně též nezabavitelné částky na vyživovanou osobu.

Její výše se tak historicky několikrát změnila podle toho, jak se měnily výše uvedených složek.

Kolik je životní minimum v roce 2024? 

Nejdříve si pojďme připomenout, že životní a existenční minimum jsou dva různé pojmy. Životní minimum označuje minimální společensky uznanou hranici peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Obojí je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Aktuální výše životního minima je platná od 1. 1. 2023 a činí měsíčně 4 860 Kč na jednotlivce. Dále pak:

 • 4 470 Kč pro první osobu v domácnosti,
 • 4 040 Kč pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem,
 • 2 480 Kč pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let,
 • 3 050 Kč pro nezaopatřené dítě ve věku 6–15 let,
 • 3 490 Kč pro nezaopatřené dítě ve věku 15–26 let.

Normativní náklady na bydlení

Jedná se o hodnotu průměrných nákladů na bydlení v určitém místě podle počtu obyvatel v obci a počtu osob bydlících v bytě. Od roku 2023 se používá sazba pro obec s alespoň 70 000 obyvateli, a to částka pro jednu osobu v bytech s nájemní či podnájemní smlouvou.

V roce 2024 činí normativní náklady na bydlení 14 197 Kč, což je o 1 400 Kč méně než ve dvou předchozích letech. V roce 2022 a 2023 totiž stát reagoval na vysokou inflaci a ceny energií a zavedl navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení podle zvláštního koeficientu.

K 1. 1. 2024 však bylo toto mimořádné navýšení ukončeno, čímž došlo ke snížení normativních nákladů na bydlení, a tím pádem i ke snížení nezabavitelné částky.

Výpočet nezabavitelné částky

Způsob, jakým se vypočítá nezabavitelná částka, není zrovna nejjednodušší. Věříme však, že díky našemu podrobnému návodu včetně příkladu pro vás bude nezabavitelná částka pochopitelnější.

Nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci se vypočítá z vašeho čistého příjmu (mzdy, peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku, důchodu či ze součtu těchto příjmů). Výše nezabavitelné částky je pak součtem vaší nezabavitelné částky a nezabavitelných částek vámi vyživovaných osob, máte-li takové. Výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.

Nezabavitelnou částkou dlužníka se rozumí částka ve výši ⅔ součtu částky životního minima, tedy v roce 2024 se jedná o 4 860 Kč, a částky normativních nákladů na bydlení, která je aktuálně 14 197 Kč.

Hodnota je tvořena ⅔ základní nezabavitelné částky, tedy ⅔ z 19 057 Kč, což je 12 704,67 Kč. Dále tvoří vaši nezabavitelnou částku i nezabavitelná částka na vyživované osoby (manžel, děti ve společné domácnosti), což je ¼ z nezabavitelné částky vás, jakožto povinného, tedy 3 176,17 Kč.

Výpočet nezabavitelné částky v roce 2024 v praxi

Stále tápete, jaké bude vaše nezabavitelné minimum při insolvenci nebo exekuci? Zde přinášíme několik konkrétních příkladů z praxe:

 • Svobodnému bezdětnému dlužníkovi s čistým měsíčním příjmem 30 000 Kč zůstane v insolvenci z příjmu měsíčně částka 18 470 Kč.
 • Ženatému dlužníkovi se dvěma dětmi a čistým měsíčním příjmem 40 000 Kč bude každý měsíc ponechána částka 28 156 Kč.
 • Rozvedenému dlužníkovi s čistým měsíčním příjmem 25 000 Kč a jedním dítětem, které s ním žije ve společné domácnosti, zbyde měsíčně 21 038 Kč.

Možnost nižší než zákonem určené výše splátky

Insolvenční zákon dále obsahuje jednu velmi zásadní možnost. Tu mohou využít zejména dlužníci, kteří by nedokázali z nepostižitelné části příjmů (dle výpočtu uvedeného výše) vyžít a uhradit vedle splátky oddlužení též své náklady na živobytí. 

Takovým dlužníkům zákon dává možnost požádat o stanovení nižší než zákonem určené výše splátky. Soud v takovém případě posuzuje důvody, které vedly k zadlužení dlužníka a přihlíží například k:

 • k celkové výši dlužníkových závazků,
 • dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů,
 • opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků,
 • doporučení věřitelů.

Tuto možnost můžete využít třeba v případě, kdy máte zvýšené výdaje související s dojížděním do zaměstnání, popřípadě musíte v souvislosti se svým zaměstnáním vynakládat vyšší výdaje, než je obvyklé.

Historie vývoje nezabavitelné částky

Jak jsme již zmínili, výše nezabavitelné částky se v průběhu let měnila. Zatímco do roku 2019 se nezabavitelné minimum proměnilo pravidelně vždy jednou ročně, od roku 2020 nastaly změny hned několikrát za rok.

Nezabavitelná částka v roce 2020

Rok 2020 byl v otázce nezabavitelné částky rokem změn. Ke změně částky tolikrát a tak rychle za sebou do té doby nikdy nedošlo.

Ke zvýšení nezabavitelné částky došlo v první polovině roku 2020 hned dvakrát. Nezabavitelná částka se zvýšila od 1. 4. 2020 v souvislosti se zvýšením životního minima a částky normativních nákladů na bydlení a činila 6 908 Kč.

Podruhé pak hned od 1. 7. 2020, kdy naopak došlo ke změně procent při výpočtu a nezabavitelná částka činila nově 7 772 Kč. Zvýšení nezabavitelné částky bylo příjemnou změnou v tom smyslu, že dlužníkům zůstalo měsíčně více peněz na úhradu životních nákladů.

Nezabavitelná částka v roce 2021

V roce 2021 dosáhla výše základní nezabavitelné částky 7 872,75 Kč. Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu se vypočítávala stejně jako v roce 2020, tedy jako ⅓ z nezabavitelné částky povinného – 2 624,25 Kč.

Nezabavitelná částka v roce 2022

Dalším přelomovým rokem z hlediska nezabavitelné částky byl rok 2022, kdy došlo k proměně hned čtyřikrát. A to díky vládnímu navýšení normativních nákladů na bydlení, čímž stát reagoval na rychle rostoucí ceny nájemného a energií. V říjnu 2022 činily normativní náklady na bydlení 12 435 Kč. Na podzim 2022 se ale změnil také způsob výpočtu nezabavitelné částky, kdy se nezohledňovalo celé navýšení normativních nákladů, ale pouze polovina. Základní nezabavitelné minimum při exekuci nebo insolvenci pro jednotlivce se tak opět zvýšilo a k 1. 10. 2022 bylo ve výši 11 103 Kč.

ObdobíZákladní nezabavitelná částka
Od 1. 1. 20228 846,25 Kč
Od 1. 4. 20229 138,75 Kč
Od 1. 7. 20229 416,25 Kč
Od 1. 10. 202211 103,75 Kč
Vývoj výše nezabavitelné částky v roce 2022

Nezabavitelná částka v roce 2023

Od 1. 1. 2023 nastaly další změny, jelikož se proměnil koeficient pro výpočet nezabavitelné částky. Namísto ¾ se základní nezabavitelná částka nově skládala z ⅔ součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení. Oproti roku 2022 tak došlo k dalšímu zvýšení nezabavitelné částky, a to o 2 534,25 Kč.

Společně s tím se změnila i nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu. Namísto původní ⅓ ze základní nezabavitelné částky dlužníka se nově počítala jako ¼.

Nezabavitelná částka v insolvenci úzce souvisí s minimální splátkou

Výpočet splátky při oddlužení vychází z odečtení vaší nezabavitelné částky a nezabavitelné částky na vyživované osoby z vašeho čistého příjmu. Zbylou částku pak rozdělíme na třetiny. 

Dvě třetiny tohoto zbytku představují výši měsíční splátky na oddlužení. Poslední třetina se přičte k součtu vaší nezabavitelné částky a nezabavitelných částek na vyživované osoby. Tento součet představuje celkovou nezabavitelnou částku. Spočítejte si výši splátky v oddlužení v naší kalkulačce oddlužení.

V případě vysokého příjmu je pak stanovena částka, nad kterou se zbytek čistého příjmu srazí bez omezení. Touto částkou je 1,5násobek součtu částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení, tedy 28 585,50 Kč.

Naopak pokud bude váš příjem příliš nízký a nad rámec nezabavitelné částky z něj nepůjde srážet povinná minimální splátka splátkového kalendáře oddlužení, bude nutné některým ze zákonných způsobů váš příjem pro oddlužení navýšit. Nejčastěji se v tomto směru hovoří o tzv. darovací smlouvě či smlouvě o důchodu.

Trápí vás dluhy a chcete je vyřešit zákonným způsobem? Vyhlaste osobní bankrot a zahajte s naší pomocí proces oddlužení. Napište nám a my vám pomůžeme s každým krokem na cestě k životu bez dluhů.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

 • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
 • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
 • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Opakovaná insolvence: Kdy můžete znovu žádat o oddlužení?
8. 5. 2024
Mgr. Václav Mach

Oddlužení je zákonem stanovený postup, jak se můžete jednou provždy zbavit svých dluhů, pokud nejste schopni je splácet. Jelikož se ale jedná o zásah do práv vašich věřitelů, opakované oddlužení …

Přečíst článek
Kolik je nezabavitelná částka v roce 2024
1. 5. 2024
Mgr. Kristýna Machová Zoufalá, LL.M.

Pokud se dostanete do exekuce nebo do insolvence a zahájíte proces oddlužení, vaše dluhy budou – nebo v případě exekuce mohou být – uspokojovány pomocí srážek ze mzdy. Výši těchto …

Přečíst článek
Může exekutor zablokovat dětský účet? Známe odpověď
18. 4. 2024
Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Exekuce není žádná procházka růžovým sadem a může vás snadno zahnat do kouta. Ve snaze exekuci uniknout začnou lidé často hledat různé způsoby, jak exekutora přechytračit a vyhnout se strhávání …

Přečíst článek