Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
 • Nezabavitelná částka

Nezabavitelná částka

20. 8. 2020
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
20. 8. 2020
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Nezabavitelná částka v roce 2020 doznala největších změn!

Jednou z podstatných okolností a jedním z nejčastějších dotazů ze strany našich klientů je otázka, jaká částka bude z příjmu zůstávat v případě zahájení oddlužení. Tato částka se nazývá nezabavitelná částka. Výše nezabavitelné částky je v roce 2020 diskutovanou více než kdy dřív, neboť se její výše v tomto roce změnila hned 2 x – od 1. 4. 2020 a následně od 1. 7. 2020! V tomto článku Vás s nezabavitelnou částkou podrobně seznámíme. Současně Vám vysvětlíme metodiku výpočtu nezabavitelné částky a měsíční splátky pro oddlužení.

Nezabavitelná částka je částkou, která musí dlužníkovi z jeho čistého měsíčního příjmu ze zákona zůstat. Nezabavitelnou částkou se tedy rozumí část měsíčního příjmu, která nesmí být dlužníkovi sražena. Nezabavitelná částka slouží k pokrytí životních nákladů dlužníka, případně k pokrytí životních nákladů dlužníkem vyživovaných osob.  S nezabavitelnou částkou úzce souvisí výše měsíční splátky pro oddlužení, neboť splátku představuje zbylá část příjmu po odečtení nezabavitelné částky. S nezabavitelnou částkou se můžete setkat i v rámci exekučních řízení, opět se jedná o část příjmu, která Vám musí zůstat – na kterou Vám exekutor nemůže sáhnout.

Nezabavitelná částka úzce souvisí s minimální splátkou oddlužení

Rok 2020 je v otázce nezabavitelné částky rokem změn. Ke změně nezabavitelné částky tolikrát ani tak rychle za sebou v posledních letech nikdy nedošlo. Ke zvýšení nezabavitelné částky došlo v první polovině roku 2020 hned dvakrát. Nezabavitelná částka se zvýšila od 1. 4. 2020 v souvislosti se zvýšením životního minima a částky normativních nákladů na bydlení a podruhé hned od 1. 7. 2020, kdy naopak došlo ke změně procent při výpočtu. Zvýšení nezabavitelné částky je příjemnou změnou v tom smyslu, že dlužníkům zůstane více peněz na úhradu životních nákladů. Na druhou stranu se tímto zvýšením snižuje výše měsíční splátky dluhů, neboť jak jsme si vysvětlili výše, měsíční splátku představuje zbylá část příjmu po odečtení nezabavitelné částky. Pokud máte vyšší příjem, přináší Vám zvýšení nezabavitelné částky pouze pozitiva – měsíčně Vám zůstane vyšší částka na úhradu Vašich životních nákladů. Pokud však vysoký příjem nemáte, může pro Vás zvýšení nezabavitelné částky znamenat obtížnější vstup do oddlužení, neboť výše splátky nemusí postačovat ani na minimální splátku. Minimální splátka se za celou dobu účinnosti insolvenčního zákona nejpodstatněji změnila od 1. 6. 2019. Před tímto datem byla minimální splátka u každé osoby vstupující do oddlužení jinou. Minimální splátka se totiž odvíjela od celkové výše dluhů a představovala součet 30 % závazků nezajištěných věřitelů a nákladů insolvenčního řízení – především odměny insolvenčního správce. Podmínkou vstupu do oddlužení byla totiž schopnost uhradit věřitelům alespoň 30 % nezajištěných pohledávek, když tuto schopnost dlužníka posuzoval soud již v samotném počátku insolvenčního řízení, tedy před povolením oddlužení. Od 1. 6. 2019 tato zásadní podmínka prokázání schopnosti úhrady alespoň 30 % nezajištěných pohledávek věřitelů zcela odpadla. Jedná se bezpochyby o největší a nejzásadnější změnu podmínek oddlužení za celou dobu účinnosti insolvenčního zákona. V současné době není výše minimální splátky nijak odvislá od výše závazků a je tedy u všech v základní podobě stejná. V rámci splátkového kalendáře oddlužení je totiž povinností uhradit věřitelům minimálně jednou tolik, kolik je výše odměny insolvenčního správce za současné úhrady dalších nákladů insolvenčního řízení, kterými jsou zejména odměna insolvenčního správce za přezkum pohledávek a odměna zpracovatele insolvenčního návrhu za sepis a podání tohoto návrhu (v případě, že nemáte dlužné výživné či jiné pohledávky za majetkovou podstatou  a pohledávky postavené jim na roveň). Měsíční splátka v případě oddlužení jednotlivce se tak pohybuje kolem částky 2.300,- Kč. V případě společného oddlužení manželů se jedná o částku kolem 3.400,- Kč. V případě, že Vám po odečtu nezabavitelné částky, jejíž výpočet si ukážeme níže, zbylá část mzdy nepostačí ani na minimální splátku, je třeba si zajistit vyšší příjem či příjem mimořádný z darovací smlouvy či smlouvy o důchodu.

Výpočet nezabavitelné částky v oddlužení

Způsob, jakým se vypočítá nezabavitelná částka, není zrovna nejjednodušší. Věříme však, že díky našemu podrobnému návodu včetně příkladu pro Vás bude nezabavitelná částka pochopitelnější.

Nezabavitelná částka se vypočítá z čistého příjmu dlužníka (mzdy, peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku, důchodu, příjmu z podnikání či ze součtu těchto příjmů). Nezabavitelná částka je součtem nezabavitelné částky dlužníka a nezabavitelných částek jím vyživovaných osob, má-li takové. Výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.

Nezabavitelnou částkou dlužníka se rozumí částka ve výši tří čtvrtin součtu částky životního minima, která od 1. 7. 2020 činí 3.860,- Kč a částky normativních nákladů na bydlení, která od 1. 7. 2020 činí 6.502,- Kč. Jedná se tak o 3/4 z částky 10.362,- Kč, tedy o částku 7.771,50 Kč. Do 30. 6. 2020 se jednalo namísto 3/4 pouze o 2/3.

Nezabavitelnou částkou na vyživovanou osobu (dítě, manžel) se rozumí částka ve výši jedné třetiny nezabavitelné částky dlužníka. Jedná se tak o 1/3 z částky 7.771,50 Kč, tedy o částku 2.590,50 Kč. Do 30. 6. 2020 se jednalo namísto 1/3 pouze o 1/4.

Výpočet je třeba začít tím, že z čistého příjmu odečteme nezabavitelnou částku dlužníka a nezabavitelné částky na vyživované osoby. Zbylou částku pak rozdělíme na třetiny. Dvě třetiny tohoto zbytku představují výši měsíční splátky na oddlužení. Poslední třetina se přičte k součtu nezabavitelné částky dlužníka a nezabavitelných částek na vyživované osoby. Tento součet představuje celkovou nezabavitelnou částku. V případě vysokého příjmu je pak stanovena částka, nad kterou se zbytek čistého příjmu srazí bez omezení. Touto částkou je dvojnásobek součtu částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení, tedy dvojnásobek částky 10.362,- Kč = 20.724,- Kč. Tato částka se nezměnila, zůstala na úrovni z 1. 4. 2020.

Praktický příklad:

Výpočet měsíční splátky pro oddlužení dlužníka se dvěma vyživovacími povinnostmi a s čistým měsíčním příjmem 30.000,- Kč.

 • Výpočet nezabavitelné částky – součet nezabavitelné částky dlužníka (7.771,50 Kč) a nezabavitelných částek na vyživované osoby (2 x 2.590,50 Kč). Výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Nezabavitelné částka činí 952,50 Kč, zaokrouhleno na 12.953,- Kč (určeno dlužníkovi).
 • Z částky 30.000,- Kč odečteme nezabavitelnou částku, výslednou částku zaokrouhlíme na celé koruny nahoru.

30.000,- Kč – 12.953,- Kč = 17.047,- Kč

 • Zbývající částka se zaokrouhlí dolů na částku dělitelnou třemi (v tomto případě je to částka 17.046,- Kč) a rozdělí se na třetiny. Jedna třetina připadá dlužníkovi, dvě třetiny věřitelům. Rozdíl 1,- Kč, o kterou jsme kvůli dělitelnosti částku ponížili, připadá dlužníkovi.

1/3 z 17.046,- Kč = 5.682,- Kč

 • (1 x 5.682,- Kč) + 1,- Kč = 5.683,- Kč určeno dlužníkovi
 • 2 x 5.682,- Kč = 11.364,- Kč určeno věřitelům

 Výsledek

 • dlužníkovi bude měsíčně zůstávat 953,- Kč + 5.683,- Kč = 18.636,- Kč
 • měsíční splátka na oddlužení činí 364,- Kč

Pokud by čistý měsíční příjem činil např. 45.000,- Kč, aplikovala by se srážka nad omezení. Ze zbývající části mzdy ve výši 32.047,- Kč by se srazilo vše nad 20.724,- Kč (dvojnásobek součtu životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu), tedy věřitelům by šla částka 11.323,- Kč. Dále by se pokračovalo bodem 3), pro který by zbývající částkou byla právě částka 20.724,- Kč. Tato by se rozdělila na třetiny (20.724,- Kč : 3 = 6.908,- Kč). Dlužníkovi by měsíčně zůstávalo 12.953,- Kč + 6.908,- Kč = 19.861,- Kč a splátka na oddlužení by činila (2 x 6.908,- Kč) + 11.323,- Kč = 25.139,- Kč.

Jak vyplývá z výše uvedeného, rok 2020 je v otázce nezabavitelné částky rokem významné změny, neboť nedošlo ke zvýšení nezabavitelné částky pouze v souvislosti se zvýšením částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení jako tomu je obvykle, ale došlo ke změně poměru rozdělení těchto částek mezi dlužníka a věřitele. Nezabavitelná částka dlužníka je nyní 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení, zatímco před 1. 7. 2020 se jednalo pouze o 2/3. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu je naproti tomu 1/3 nezabavitelné částky dlužníka, kdežto do 30. 6. 2020 byla pouze 1/4. Touto změnou poměrů rozdělení částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení mezi dlužníka a věřitele došlo k výraznému zvýšení nezabavitelné částky. Důsledkem této změny je skutečnost, že dlužníkovi od 1. 7. 2020 pro zajištění jeho potřeb a životních nákladů zůstává podstatně vyšší částka. S výpočtem uvedeným výše si však nemusíte dělat starosti, stačí nás [btn_link link=“#kontakt-form“ value=“KONTAKTOVAT“] a my Vám výpočet rádi provedeme, zhodnotíme Vaši situaci a doporučíme nejvhodnější řešení.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

 • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
 • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
 • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Milostivé léto 3
16. 4. 2023
Mgr. Tomáš Souček

Milostivé léto 3 - neopakovatelná šance na vyřešení dluhu!

Přečíst článek
Pomáháme s dluhy i divákům TV Nova a posluchačům Českého rozhlasu, dluhovou problematiku přednášíme na univerzitě!
19. 10. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Za déle než 12 let naší praxe, kdy jsme pomohli zbavit se dluhů již více než 13.000 našich klientů, víme, že jedním z největších problémů neřešeného zadlužení českých domácností je, …

Přečíst článek
Dluhová past
20. 3. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Dluhová past, zastavení exekuce, oddlužení a milostivé léto – to byla témata, o kterých jsme hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové – Poslechnout rozhovor V rámci této dluhové …

Přečíst článek