Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
 • Jak zastavit exekuci v roce 2024

Jak zastavit exekuci v roce 2024

Dřevěné kostky s nápisem stop.
28. 3. 2024
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
28. 3. 2024
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
Dřevěné kostky s nápisem stop.

Jak zastavit exekuci? Odpověď na tuto otázku by si mohlo položit více než 600 tisíc českých občanů, proti kterým je v současné době exekuce vedena. Dle odhadů je přitom několik desítek tisíc exekucí vedeno neoprávněně. Jak se proti takové exekuci bránit? Čtěte dál.

Co může být důvodem k zastavení exekuce?

Lidé si často myslí, že pokud na ně byla uvalena exekuce, nemohou s tím již nic dělat. Ačkoliv se nejde proti exekuci odvolat, stále existují případy, kdy lze exekuci částečně, nebo plně zastavit

Zákonných důvodů zastavení exekuce je mnoho. Seznámit se s nimi můžete v občanském soudním řádu, exekučním řádu a dalších zákonech. Některé důvody pro zastavení exekuce pak vychází ze soudních rozhodnutí Ústavního soudu České republiky a Nejvyššího soudu České republiky. 

Pojďme se podívat na ty nejčastější důvody pro zastavení exekuce.

 • Exekuce je nařízena podle neplatného rozhodčího nálezu.
 • Exekučním titulem došlo k přiznání nároku, který je zcela zjevně protiprávní a v rozporu s dobrými mravy.
 • Je postihován majetek, který je z exekuce vyloučen. Například věci které nezbytně potřebujete k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů. Dále také věci, které nezbytně potřebujete k podnikání, obvyklé vybavení domácnosti (např. postel, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso atd.).
 • Dojde ke srážce z vašich příjmu, avšak zbývající část příjmu je následně zablokována na bankovním účtu – více o exekuci na účet.
 • Předmětem exekuce je nemovitost, ve které máte místo trvalého pobytu, pokud výše dluhů řešených v rámci dražby nepřesahuje 100 000 Kč bez příslušenství.
 • Exekucí pro dluh jen jednoho z manželů je postižen majetek ve společném jmění manželů nebo majetek manžela povinného ve větším rozsahu, než připouští právní předpisy.
 • Exekutorem vybraný způsob provedení exekuce je zjevně nepřiměřený.
 • Jste nemajetní, načež je zřejmé, že případný výtěžek exekuce nepostačí ani ke krytí nákladů exekuce.
 • Exekucí vymáhaný dluh byl (částečně) uhrazen.

Jedním z důvodů k zastavení exekuce může být ale také promlčení. Jedná se o právní institut, který umožňuje za jistých okolností zaniknutí věřitelovy možnosti vymáhat své právo na splacení dluhů.

K zániku tohoto práva dojde tehdy, pokud ho od vás věřitel nezačne soudně vymáhat do konce promlčecí lhůty. Ta činí obvykle 3 roky, které se počítají ode dne, kdy se mohl věřitel poprvé obrátit na soud a uplatnit své právo. Pozor ale, pokud nevznesete námitku promlčení nebo začnete dluh splácet, dluh tím potvrdíte a budete ho již muset uhradit. Pokud již soud (nebo jiný orgán) o nároku věřitele rozhodl, začíná od právní moci takového rozhodnutí běžet nová promlčecí lhůta, která činí dokonce 10 let.

Další důvody pro zastavení exekuce platné od roku 2022

Od roku 2022 byl vyhlášen zákon, který zásadním způsobem rozšířil možnosti zastavení exekuce. Kompletní znění zákona si můžete přečíst na webu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. My zde uvádíme několik možností zastavení exekuce, se kterými se v praxi setkáváme nejčastěji, když klientům poskytujeme pomoc s exekucemi.

Maximální délka exekuce větších než bagatelních dluhů

Jestliže v době posledních 6 let, kdy je exekuce vedena, není možné vymoci částku v takové výši, aby pokryla alespoň náklady exekuce, a exekucí není postihována nemovitost, vyzve exekutor vaše věřitele k souhlasu se zastavením exekuce. Pokud věřitel souhlasit nebude, musí složit exekutorovi tzv. prodlužovací zálohu ve výši 500 Kč, jinak dojde k zastavení exekuce. 

Pokud věřitel zálohu uhradí, exekuce poběží další 3 roky. Tímto způsobem je možné vedení exekuce prodloužit maximálně dvakrát. Neúspěšné exekuce tudíž mohou běžet nejdéle 12 let.

Do uvedené lhůty se nepočítá doba, kdy nebylo možné exekuci provádět z důvodu toho, že jste vstoupili do insolvenčního řízení.

Zastavování exekucí bagatelních dluhů

Pokud původní výše vymáhané jistiny dluhu nepřesáhla 1 500 Kč a zároveň v posledních třech letech nebylo na takovou pohledávku ničeho vymoženo, vyzve exekutor věřitele ke složení již zmíněné prodlužovací zálohy ve výši 500 Kč.

Pokud věřitel zálohu nezaplatí, vaše exekuce bude zastavena. V opačném případě bude exekuce probíhat nejvýše další 3 roky.

Tato právní úprava se týká exekucí nařízených před více než třemi lety od účinnosti uvedeného zákona. Nebude se vztahovat ani vůči povinným, kteří jsou v insolvenčním řízení. Pokud je exekuce z uvedených důvodů zastavena, není možné ji zahájit znovu.

Zastavení exekuce movitých věcí

Exekuce postižením movitých věcí se nebude vůbec provádět při splnění některé z těchto podmínek:

 1. Pokud je proti vám zároveň vedena exekuce formou srážek z příjmů pro nepřednostní pohledávky, můžete exekutorovi navrhnout, že nad rámec této srážky budete splácet tzv. zákonný splátkový kalendář. Případně pokud nemáte žádné příjmy, ale dobrovolně ohlásíte exekutorovi, že budete na danou exekuci splácet 1 500 Kč měsíčně. Exekuce movitých věcí v takovém případě bude v režimu tzv. odkladu, při kterém nelze odvézt sepsané movité věci a prodat je.
 2. Pokud jste starobní důchodce a výše důchodu nepřesahuje základní sazbu minimální mzdy nebo jste invalidním důchodcem ve II. či III. stupni invalidity, potažmo exekucí vymáhaná povinnost vznikla před dosažením vašich 18 let. V takovém případě není možné vám zabavit a prodat movité věci, pokud tedy zjevně jejich hodnota nepřesahuje obvyklé majetkové poměry.

Tato pravidla však neplatí u pohledávek na výživném, náhrady újmy způsobené ublížením na zdraví, náhrady újmy způsobené trestným činem nebo přestupkem nebo pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslným protiprávním jednáním.

Jak zastavit exekuci krok za krokem

V případě, že soudní exekutor či soud nerozhodne o zastavení exekuce sám ex offo, musíte podat včas návrh na zastavení exekuce.

Jak sepsat návrh na zastavení exekuce

Návrh na zastavení exekuce musí být dostatečně srozumitelný a určitý. Zároveň musí obsahovat popis veškerých skutečností, z nichž lze usoudit, že je vaše exekuce vedena protiprávně. 

Návrh by měl obsahovat: 

 • údaje o dlužníkovi,
 • údaje o exekutorovi, resp. exekutorském úřadu, kterému je návrh určen,
 • údaje o exekuci, které se návrh týká,
 • důvody, proč o zastavení návrhu žádáte,
 • dokumenty, které uvedené důvody pro zastavení exekuce potvrzují.

Všechny tyto informace dohledáte v Centrální evidenci exekucí. Návrh na zastavení exekuce pak můžete doručit datovou schránkou, poštou, nebo osobně.

Jaká je lhůta na rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce?

Exekutor vyzve do 15 dnů od doručení vašeho návrhu na zastavení exekuce všechny další účastníky exekuce, aby se vyjádřili, zdali s návrhem na zastavení exekuce souhlasí. Ti, kteří nesouhlasí s vašimi tvrzeními obsaženými v návrhu na zastavení exekuce, se musí k návrhu vyjádřit a předložit listiny k prokázání svých tvrzení.

Jestliže všichni účastníci se zastavením exekuce souhlasí, exekutor vyhoví vašemu návrhu na zastavení exekuce do 30 dnů od marného uplynutí lhůty k vyjádření nebo od doručení souhlasného vyjádření, nastalo-li dříve. Nevyhoví-li exekutor vašemu návrhu na zastavení exekuce, postoupí jej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu.

Jak zastavit exekuci pro nemajetnost?

Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost můžete podat v případě, že exekutor v rámci exekučního řízení provedl všechny potřebné úkony, ale neobjevil u vás žádný majetek nebo jeho hodnota nestačí ani na pokrytí nákladů exekuce. Exekutor zpravidla váš návrh na zastavení exekuce předá i s exekučním spisem, svým stanoviskem a zprávou o zjištěném majetku exekučnímu soudu. Pakliže soud stanoví, že opravdu nemáte žádný postižitelný majetek, vaši exekuci zastaví.

Jak zastavit exekuci na výživné?

V tomto případě musíte nejprve doplatit svůj dluh na výživném a teprve poté soud posoudí, zdali budete schopni výživné nadále poctivě platit. Soud se zaměří na to, jak jste doposud výživné platili, jaké jsou vaše majetkové a mzdové poměry, zdali máte zaměstnání a podobně. K zastavení exekuce pak zpravidla dochází po 3–4 měsících pravidelného placení výživného.

Jak zastavit exekuci na plat?

Chcete zastavit srážky ze mzdy? Zkuste se domluvit s exekutorem, zda by nepřistoupil na jinou formu splácení dluhu, například prostřednictvím splátkového kalendáře. K zastavení exekuce na plat může ale také dojít v momentě, kdy po dobu 2 let nepobíráte žádný plat nebo po dobu 3 let pobíráte tak nízkou mzdu, že vám z ní exekutor nemůže srážky odvádět. 

Jak zastavit exekuci na majetek, který nevlastníte? 

Našli jste na soupisu majetku věc, která je vaše, ale byla postihnuta v exekuci někoho jiného? Do 30 dnů od chvíle, kdy jste se o soupisu věci dozvěděli, můžete podat návrh na vyškrtnutí věci. 

Musíte však exekutorovi prokázat, že vám daná věc skutečně patří. Povětšinou je potřeba doložit fakturu, která byla vystavena na vaše jméno, výpis z bankovního účtu nebo kupní smlouvu, na základě čehož vám musí následně exekutor věc vrátit, a to bez zbytečného odkladu.

Co dělat, pokud se exekutor chová neoprávněně? 

Pokud jste se setkali s exekutorem, který nepřistupuje k exekuci s náležitou odborností a péčí nebo se chová protiprávně, můžete se obrátit na:

 • Okresní soud, který vydal rozhodnutí o nařízení exekuce (pověřil exekutora provedením exekuce).
 • Exekutorskou komoru České republiky.
 • Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

Částečné zastavení exekuce

Kromě plného zastavení exekuce lze požádat také o její částečné zastavení. Do těchto případů spadá třeba žádost, aby exekutor nepostihoval určitou část vašeho majetku či majetku třetích osob.

Odložení exekuce

Společně s návrhem na zastavení exekuce (nebo i samostatně) je možné žádat také o odklad exekuce. Ten se připouští, pokud jste se ocitli bez své viny a přechodně v mimořádně obtížné situaci a věřitelé nebudou odkladem exekuce vážně poškozeni. Více se o odkladu exekuce dozvíte v našem dalším článku.

3 způsoby, jak zastavit exekuci

Na závěr si pojďme shrnout 3 základní způsoby, jak můžete svou exekuci zastavit:

 • kompletním splacením svého dluhu,
 • zastavením nezákonné exekuce,
 • vyhlášením osobního bankrotu.

Zahájení insolvence a vyhlášení osobního bankrotu představuje zákonný způsob, jak se zbavit své exekuce. Ve chvíli, kdy vstoupíte do insolvenčního řízení, všechny vaše exekuce budou zastaveny a vaše dluhy dostane na starost insolvenční správce. Přečtěte si, jaký je rozdíl mezi insolvencí a exekucí a co je výhodnější. Pokud vám bude navíc schváleno takzvané oddlužení a vy jím úspěšně projdete, stát vás na konci insolvence osvobodí od všech zbývajících dluhů. Původních exekucí se tak už nebudete muset bát.

Udělejte první krok k budoucnosti bez dluhů a napište nám. Společně zahájíme proces oddlužení, ve kterém na vás už exekutoři nebudou moct.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

 • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
 • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
 • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Může exekutor zablokovat dětský účet? Známe odpověď
18. 4. 2024
Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Exekuce není žádná procházka růžovým sadem a může vás snadno zahnat do kouta. Ve snaze exekuci uniknout začnou lidé často hledat různé způsoby, jak exekutora přechytračit a vyhnout se strhávání …

Přečíst článek
Jak probíhá insolvence krok za krokem
3. 4. 2024
Mgr. Tomáš Souček

Pokud vám už vaše dluhy přerůstají přes hlavu, insolvence představuje zákonný a efektivní způsob, jak je jednou provždy vyřešit. Insolvence vám umožní vyhnout se hrozícím exekucím a zastavit ty, které …

Přečíst článek
Jak zastavit exekuci v roce 2024
28. 3. 2024
Mgr. Tomáš Souček

Jak zastavit exekuci? Odpověď na tuto otázku by si mohlo položit více než 600 tisíc českých občanů, proti kterým je v současné době exekuce vedena. Dle odhadů je přitom několik …

Přečíst článek