Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
 • Jak zastavit exekuci?

Jak zastavit exekuci?

jak vyhlásit osobní bankrot
11. 2. 2022
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
11. 2. 2022
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
jak vyhlásit osobní bankrot

Jak zastavit exekuci? Odpověď na tuto otázku by si mohlo položit více než 700.000 obyvatel ČR, proti kterým je v současné době exekuce vedena. Několik desítek tisíc exekucí je přitom dle odhadů vedeno neoprávněně. Jak takové exekuce zastavit? V prvé řadě je třeba se snažit bránit!

Důvodů pro zastavení exekuce je vícero, přičemž detailně je možné se s nimi seznámit zejména v občanském soudním řádu, exekučním řádu a dalších zákonech. Některé důvody pro zastavení exekuce pak vychází i z judikatury soudů vyšších instancí, především Ústavního soudu České republiky a Nejvyššího soudu České republiky. V tomto článku bychom Vás chtěli seznámit s nejčastějšími důvody pro zastavení exekuce:

 • Exekuce je nařízena podle neplatného rozhodčího nálezu.
 • Exekučním titulem došlo k přiznání nároku, který je zcela zjevně protiprávní a v rozporu s dobrými mravy.
 • Je postihován majetek, který je z exekuce vyloučen: např. věci které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, dále věci, které povinný nezbytně potřebuje k podnikání, obvyklé vybavení domácnosti (např. postel, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso atd.).
 • Dojde ke srážce z příjmu dlužníka, avšak zbývající část příjmu je následně zablokována na bankovním účtu.
 • Předmětem exekuce je nemovitost, ve které má povinný místo trvalého pobytu, pokud výše dluhů řešených v rámci dražby nepřesahuje 100.000,- Kč bez příslušenství.
 • Exekucí pro dluh jen jednoho z manželů je postižen majetek ve společném jmění manželů nebo majetek manžela povinného ve větším rozsahu, než připouští právní předpisy.
 • Exekutorem vybraný způsob provedení exekuce je zjevně nepřiměřený.
 • Povinný je nemajetný, načež je zřejmé, že případný výtěžek exekuce nepostačí ani ke krytí nákladů exekuce.
 • Exekucí vymáhaný dluh byl (částečně) uhrazen.

Zastavení exekuce 2022

V částce 126 pod číslem 286/2021 Sb. byl vyhlášen zákon, který zásadním způsobem rozšiřuje možnosti zastavení exekuce. S kompletním zněním zákona je možné se seznámit zde: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=545. Zde uvádíme ty možnosti zastavení exekuce, které budou v praxi nejčastější:

 • Maximální délka exekuce větších než bagatelních dluhů: Jestliže v době posledních šesti let, co je exekuce vedena, není možné vymoci částku v takové výši, aby pokryla alespoň náklady exekuce, a exekucí není postihována nemovitost, vyzve exekutor oprávněného, aby sdělil, zda souhlasí se zastavením exekuce. Pokud oprávněný souhlasit nebude, musí za účelem dalšího vedení exekuce složit exekutorovi tzv. prodlužovací zálohu, jinak exekutor exekuci zastaví. Pokud oprávněný zálohu složí, exekuce poběží další tři roky, kdy takto je možné vedení exekuce prodloužit maximálně dvakrát. Neúspěšné exekuce tedy budou moci běžet nejdéle 12 let. První exekuce takto bude možné zastavovat nejdříve od 1. 1. 2023. Do uvedené lhůty se nepočítá doba, kdy nebylo možné exekuci provádět z důvodu insolvenčního řízení vedeného vůči povinnému.
 • Zastavování exekucí bagatelních dluhů: Pokud původní výše vymáhané jistiny dluhu nepřesáhla 1.500,- Kč a zároveň v posledních třech letech nebylo na takovou pohledávku ničeho vymoženo, vyzve exekutor oprávněného ke složení tzv. prodlužovací zálohy. Pokud oprávněný zálohu neuhradí, exekuce bude zastavena, pokud uhradí, bude moci probíhat nejvýše další tři roky. Tato právní úprava se týká exekucí nařízených před více než třemi lety. Nebude se vztahovat ani vůči povinným, kteří jsou v insolvenčním řízení. Pokud je exekuce z uvedených důvodů zastavena, není možné ji zahájit znovu.
 • Tzv. „milostivé léto“: Pokud je v exekuci vedené soukromým exekutorem vymáhán dluh veřejnoprávního oprávněného (např. zdravotní pojišťovny, České televize, ČEZu, dopravního podniku apod.) a dlužník stihne ve stanoveném období uhradit jistinu takového dluhu + zákonem stanovené snížené náklady exekuce, dojde k zastavení exekuce a povinný je od placení zbývající části dluhu osvobozen.
 • Zastavení exekuce movitých věcí: Exekuce postižením movitých věcí se nebude vůbec provádět při splnění těchto podmínek:
  1. Pokud je proti povinnému zároveň vedena exekuce formou srážek ze mzdy pro nepřednostní pohledávky a povinný dobrovolně nad rámec prováděných srážek ze mzdy hradí exekutorovi každý měsíc rozdíl mezi výší srážek počítané pro vymožení nepřednostních a přednostních pohledávek (nejméně však 1.500,- Kč), popř. pokud povinný nemá žádné příjmy, ale dobrovolně ohlásí exekutorovi, že bude na danou exekuci splácet 1.500,- Kč měsíčně. Exekuce movitých věcí v takovém případě bude v režimu odkladu, při kterém nelze odvézt sepsané movité věci.
  2. Pokud je povinný starobním důchodcem (jehož výše důchodu nepřesahuje základní sazbu minimální mzdy) nebo invalidním důchodcem ve II. či III. stupni invalidity (tedy neplatí pro I. stupeň invalidity), potažmo exekucí vymáhaná povinnost vznikla před dosažením 18 let věku povinného, není možné mu zabavovat a prodávat movité věci, pokud tedy zjevně jejich hodnota nepřesahuje obvyklé majetkové poměry. Toto opět neplatí u pohledávek na výživném, náhrady újmy způsobené ublížením na zdraví, náhrady újmy způsobené trestným činem nebo přestupkem nebo pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslným protiprávním jednáním.

Jak zastavit exekuci?

 • Pokud soudní exekutor či soud nerozhodne o zastavení exekuce sám ex offo, je třeba podat tzv. návrh na zastavení exekuce.
 • Návrh na zastavení exekuce musí být dostatečně srozumitelný a určitý a musí obsahovat popis veškerých skutečností, z nichž lze usoudit, že je exekuce vedena protiprávně.
 • Exekutor do 15 dnů od doručení návrhu na zastavení exekuce vyzve další účastníky exekuce, aby se vyjádřili, zda s návrhem na zastavení exekuce souhlasí, a aby se v případě, kdy nesouhlasí s tvrzeními obsaženými v návrhu na zastavení exekuce, vyjádřili k návrhu a předložili listiny k prokázání svých tvrzení. Jestliže všichni účastníci se zastavením exekuce souhlasí, exekutor vyhoví návrhu na zastavení exekuce do 30 dnů od marného uplynutí lhůty k vyjádření nebo od doručení souhlasného vyjádření, nastalo-li dříve. Nevyhoví-li exekutor návrhu na zastavení exekuce, postoupí jej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu.
 • Rovněž je možné podat návrh pouze na tzv. částečné zastavení exekuce.

Spolu s návrhem na zastavení exekuce je možné žádat též o tzv. odklad exekuce, o kterém pojednáváme ZDE.

Na téma zastavení exekuce jsme rovněž hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové, k poslechu zde: https://hradec.rozhlas.cz/pravnik-soucek-lide-se-casto-zadluzuji-bez-rozmyslu-samozivitelky-a-seniori-jsou-8703567

Pokud nevíte, jak zastavit exekuci ve Vašem konkrétním případě, neváhejte se na naši advokátní kancelář kdykoliv obrátit. Rádi Vám poradíme, jak zastavit Vaši exekuci, případně poskytneme potřebnou právní pomoc. Kontaktujte nás ještě dnes zde: https://www.ebankrot.cz/kontakt/.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

 • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
 • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
 • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Milostivé léto 3
16. 4. 2023
Mgr. Tomáš Souček

Milostivé léto 3 - neopakovatelná šance na vyřešení dluhu!

Přečíst článek
Pomáháme s dluhy i divákům TV Nova a posluchačům Českého rozhlasu, dluhovou problematiku přednášíme na univerzitě!
19. 10. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Za déle než 12 let naší praxe, kdy jsme pomohli zbavit se dluhů již více než 13.000 našich klientů, víme, že jedním z největších problémů neřešeného zadlužení českých domácností je, …

Přečíst článek
Dluhová past
20. 3. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Dluhová past, zastavení exekuce, oddlužení a milostivé léto – to byla témata, o kterých jsme hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové – Poslechnout rozhovor V rámci této dluhové …

Přečíst článek